Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24P5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA5
Структура и функции Процеси на вземане на решения Устройствен правилник Декларации по ЗПК и ЗПКОНПИ Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията

Администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.10.2023

Дирекция "Общинска администрация" осъществява функциите си в областта на бюджет и финанси, както следва:

 1. Оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности и кметства в общината;
 2. Следи ежемесечно за изпълнението на бюджета и при необходимост внася предложения до кмета на общината за извършване на промени;
 3. Осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджет в структурата на общината;
 4. Извършва текущ и последващ контрол по разходването на бюджетните средства;
 5. Обобщава бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и формира консолидирания бюджет;
 6. Подготвя необходимите документи и информация, свързани с общинския дълг, включително проект на годишен отчет за състоянието на общинския дълг;
 7. Изготвя справки относно размера и движението на общинския дълг;
 8. Разработва разчетите за капиталовите разходи съвместно с други структурни звена от общинската администрация и разработва бюджетните прогнози, планира приходите и разходите в общинския бюджет;
 9. Осъществява методическо ръководство и контрол на второстепенните разпоредители с бюджет по прилагането на нормативната база за осъществяване на бюджетния процес.
 10. Подпомага Кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково - материални ценности.
 11. Oрганизира и координира съставянето на проект на бюджет на общината за съответната година изготвя бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и по съставяне, приемане, изпълнение, актуализиране и отчитане на бюджета.
 12. Организира съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината и при спазване на указанията по чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси;
 13. Участва при разработване и  актуализиране на системата за финансово управление и контрол;
 14. Подготвя корекции по консолидирания  бюджет на общината и бюджетите на второстепенните разпоредители, на база извършени промени от министерство на финансите, получени средства по национални и европейски програми под формата на трансфери;
 15. Подготвя становище по постъпили искания за допълнителни средства от второстепенните разпоредители, финансирани от общинския бюджет;
 16. Извършва анализи на отчетите по изпълнение на бюджета и предлага мерки за отстраняване на установени пропуски;
 17. Представя периодично на Националното сдружение на общините в Република България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с цел отстояване интересите на общините в преговорите с Министерство на финансите и други министерства и ведомства.
 18. Изготвя анализ на приходите, обхващаш всички приходоизточници с цел повишаване на събираемостта.