Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KM4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CB4

Селско стопанство и гори

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.06.2021


Селско и горско стопанство:

1. Отчита състоянието на животновъдството на територията на общината и засетите по вид и площ посеви и разрешителните режими свързани с това;

2. Създава постоянно действащи епизоотични комисии за прилагане на мерките по здравеопазване на животните.

3. Съдейства за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;

4. Предприема мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места и определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на населените места;

5. Организира контрола за спазване изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност;

6. Води регистър на пчелините, включително пчелните семейства.