Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C11

Публични регистри

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 20.02.2024

Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1 от ЗПК, подадени от назначени или определени от органа по назначаване или избор лица по § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби на ЗПК

 

Регистър на вероизповеданията

 

Регистър на търговските дружества с общинско участие в капитала

 

Регистър на органа по настойничество и попечителство

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Регистър военни паметници

Регистър лекарски практики

Регистри за домашните, ловните и безстопанствени кучета на територията на Община Каспичан

Регистър на издадените заповеди за допускане и изработване на ПУП

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект публична общинска собственост

Регистър на измененията на ПУП

Регистър на картите за паркиране

Регистър на културните организации

Регистър на местата за настаняване категоризирани в Община Каспичан

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на озеленените площи

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и стъкло

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на соц. услуги

Регистър на техническите паспорти

Регистър на язовирите

Регистър НКЦ

Регистър план-прием на училищата на територията на Община Каспичан

Регистър спортни клубове

Регистър читалища

Списък на второстепенните разпоредители

Списък на училища, детски градини и ЦПЛР

Регистър на концесиите

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

Регистър на земеделските земи - общинска собственост

 

Регистър на имоти в регулация

 

Регистър на разпоредителните сделки

 

Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Каспичан, подлежащи на класификация като служебна тайна