Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR7
Комисия по Икономика, Бюджет, Финанси и Евроинтеграция Kомисия по Образование, Култура, Здравеопазване, Младежта, Спорта и Социалните въпроси Kомисия по Териториално и Селищно Устройство, Транспорт и Регионално Развитие Kомисия по Противодействие на Корупцията и за Отнемане на Незаконно Придобито Имущество

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 17.10.2023

Организацията, дейността и състава   на постоянните комисии в Общински съвет Каспичан са регламентирани  в глава V от  Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет Каспичан, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.