Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KC5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12145

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.07.2021

ПРОГРАМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  

с общински имоти собственост на община Каспичан през  2021 година

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост  е разработена  на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 53, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Настоящата програма има за цел да осигури собствени средства и да гарантира изпълнението на приходната част на общинския бюджет на община Каспичан за 2021 година.

Общинската собственост е постоянен източник на приходи в общинския бюджет и обезпечава финансирането на голяма част от общинските дейности. 

Програмата съдържа:

1.Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;
2.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;
3.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица;
4.Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.