Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3AE2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.08.2023

  

Образователната политика в Община Каспичан се формира, изпълнява и контролира в съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование, Държавните образователни стандарти, Плана за интегрирано развитие на Община Каспичан, Програмата за управление на кмета на община Каспичан и Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каспичан/2023-2024/.

        Общинската образователна политика следва националните приоритети за по-активно продължаване на политиката за повишаване на качеството и ефективността на образованието и образователната система, за продължаване на започнатите промени в тях, за постигане на обществен консенсус по хода на реформата в образователната система, готовността на организираното гражданско общество да бъде активен партньор на държавата за ускорено развитие и висока ефективност на българското образование и наука.

 

Община Каспичан спечели проект "Аз съм Аз и съм уникален, също като теб“

Община Каспичан спечели проект „Аз съм Аз и съм уникален, също като теб“ на стойност 38 401лв., който ще бъде осъществен с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерство на образованието и науката. Дейностите по проекта ще се реализират в рамките на единадесет месеца.

Проектът е насочен към подпомагане на образователната интеграция в ранна детска възраст на децата от етническите малцинства в община Каспичан и възпитаване на умения за уважаване и приемане на различията. Реализацията на дейностите цели съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства, подпомагане на личностното и социалното им  развитие от ранна детска възраст, преодоляване на натрупаните социално-педагогически дефицити в резултат на маргинализирана семейна или общностна среда и превенция на дискриминацията.

Проектът предвижда в детските градини на територията на общината да бъдат сформирани творчески ателиета, в които  чрез творчество и себеизява децата от различни етнически групи да изграждат социално-емоционални умения за толерантно поведение.

Проектните дейности включват също така шест уъркшопа, три екскурзии с опознавателна цел,  Открита ситуация по БДП в ДГ „Снежанка“ гр. Каспичан, конкурс по повод Деня на толерантността, среща-дискусия за превенция на дискриминацията и лятна занималня за деца и ученици в уязвимо положение от  село Каспичан.