Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ7

Устройствен правилник

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 10.12.2021

ЗАПОВЕД
№ - 25- 267

гр. Каспичан, 01.06.2021г.


На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.17 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация 
 

УТВЪРЖДАВАМ:


1. Устройствен правилник на Общинска администрация Каспичан.
2. Отменям действието на Устройствен правилник на Общинска администрация
Каспичан утвърден с моя Заповед № РД -25-737/23.12.2019г.
3. Документът да се публикува в сайта на Община Каспичан.

Заповедта да се сведе до знанието на всички служители от общинска
администрация, кметове на кметства и кметски наместници.


Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Христина Йорданова – секретар на
Община Каспичан.

 МИЛЕНА НЕДЕВА /П/
 КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН