Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QMDU0
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QMDU3
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QMD14

Kомисия по Противодействие на Корупцията и за Отнемане на Незаконно Придобито Имущество

Дата на публикуване: 12.01.2021
Последна актуализация: 01.12.2022

ЦВЕТАНКА ДОЧЕВА ГЕОРГИЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА ИВЕЛИНОВА ВЪЛЧЕВА - ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОРИСЛАВ ДОЧЕВ ЙОРДАНОВ

ДЕНИСЛАВ ИВАНОВ ХРИСТОВ (резервен член)

ЗЕЛИХА ТУРГАЙ МАРЕМ (резервен член)


Приета с Решение №9 по Протокол №2/18.11.2019 година

Изменена с Решение №557 по Протокол №39/ 27.10.2022 година.