Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K66
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ7

Околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.03.2024

 

Енергийна ефективност 

Отпадъци

„Отпадък” – е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи.
„Битови отпадъци“ са отпадъци от домакинствата и подобни на отпадъците от домакинствата.
Моля, изхвърляйте битовите отпадъци в контейнерите тип „Бобър“ – 1100 л., предназначени за събиране на смесен битов отпадък.
Моля, не изхвърляйте строителни и едрогабаритни отпадъци, както и пепел, сгурия, пръст, клони, опасни отпадъци и други несъвместими с битовите отпадъци в контейнерите.

Проучване нагласите на населението в Община Каспичан за разделно събиране на зелени отпадъци и употребата на компост от тях


Управление на строителните отпадъци

Строителните отпадъци образувани на територията на Община Каспичан се транспортират и предават за третиране на терен в кариера „Златна нива“, собственост на фирма „Голдън Фиилд“ ЕООД, с която общината има сключен договор.

Преди транспортиране Общинска администрация – Каспичан издава удостоверение за насочване на строителните отпадъци, в което се записва кода и наименованието на отпадъка, обекта от който е образуван, превозното средство с което се транспортира и маршрута за движение.

Община Каспичан разполага с мини челен товарач и лекотоварен автомобил тип „самосвал“, с които предоставя услуги по събиране и  транспортиране на отпадъците. Цените на услугите са определени в Наредбата на Общински съвет Каспичан за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите. Ползването на техниката става след предварително заявяване в Общинската администрация.

Санкциите за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци са до 500 лв. При повторно нарушение глобата се налага в двоен размер. Напомняме, че е забранено поставянето им в контейнерите за битови отпадъци.


Разделно събиране на отпадъци  

Разделното събиране и транспортиране на отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло се осъществява от Организацията по оползотворяване “Булекопак” АД, с която Община Каспичан има сключен договор. Системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки обхваща гр. Каспичан, гр. Плиска, с. Върбяне, с. Златна нива, с. Могила, с. Каспичан, с. Кюлевча и с. Марково.        

Система  се състои от по един жълт контейнер 1500л., зелен контейнер тип „Иглу“ 1180л. във всяка точка за разделно събиране на отпадъци. Жълтите контейнери са предназначени за събиране на отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаси и метали, а зелените – за събиране на стъклени отпадъци от опаковки. Контейнерите се обслужват по предварително определен график. Контейнерите тип „Иглу“ са изработени от стъклопласт, материал който е по-трудно горим и по-здрав от полиетилена, и с минимум риск от счупване при вандалски набези.

В следващата таблица са представени данни броя и вида на съдовете по населени места:

Населени места

Изискуем обем

Двуконтейнерен модел

Предоставен обем

-

 

-

Брой площадки

„ Иглу”

Жълт

1500л.

„ Иглу”

Зелен 1180л.

 

-

 

гр. Каспичан

28173

16

16

16

42880

с. Върбяне

2329

1

1

1

2680

с. Златна нива

6166

2

3

2

6860

с. Кюлевча

2829

2

2

2

5360

с. Марково

6892

3

3

3

8040

с. Могила

2687

1

2

1

4180

гр. Плиска

8693

5

8

5

17900

с. Каспичан

15793

5

7

5

16400

 

Обувки и текстил

Три контейнера за събиране на ненужни дрехи, обувки и домашен текстил са разположени в гр. Каспичан и гр. Плиска. В тях могат да се изхвърлят и хавлиени кърпи, пердета, завеси, обувки и чанти. Съдовете са поставени и ще бъдат обслужвани от фирма „Организация по оползотворяване на текстил и обувки“ АД, с която Община Каспичан сключи договор за разделно събиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали. Събирането, транспортирането и последващото оползотворяване се извършват за сметка на фирмата.

Контейнерите са в бял и зелен цвят и са ясно обозначени с надпис „Дрехи и обувки“. На тях са описани и инструкции за използването им – желателно е преди да се поставят в съдовете ненужните дрехи, обувки или други текстилни изделия да бъдат изпрани и сложени в добре затворена торба. Забранено е изхвърлянето на пластмаса, стъкло, метал, хартия и всякакви други отпадъци в съдовете. Контейнерите ще се обслужват веднъж седмично, като при необходимост е предвидена възможност това да се случва и по-често, за да не се допуска разпиляване или замърсяване на пространствата около тях.

Местата, където са поставени новите контейнери за дрехи и обувки, са:

  1. На кръстовището на ул. „С. Велики“ и ул. „Д. Благоев“ (на входа на спортната площадка), гр. Каспичан;
  2. На кръстовището на ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Македония“ (на пазара);
  3. Улица „Успенска“ (зад кметството), гр. Плиска.

 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/

Два пъти в годината, Община Каспичан организира безвъзмездно предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ от населението в това число: телевизори, монитори, принтери, видео, телефони, факсове, касетофони, радио, фотоапарати, апарати за кръвно, компютърни мишки, таблети, микровълнови печки, компютри, кухненски везни, хлебопекарни, мултикукъри, кухненски роботи, тостери и други домакински уреди и инструменти


 

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон на територията на Община Каспичан, съгласно чл.19, ал.3, т.14 от Закона за управление на отпадъците 

Данни за фирмата

Разрешение № и дата

Местонахождение на площадката

 

1.

 

“Д5-МЕТАЛ” ЕООД, гр.Нови пазар, ул.”Кирил и Методий“ №16,

Управотел: Душко Добрев Петков,

телефон:0899132217

 

Разрешение №15-ДО-279-00 от 16.04.2015 год.

 

гр.Каспичан,

имот 501.1126,

УПИ II в квартал 115 по плана на гр.Каспичан

 

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец март 2024 г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец февруари 2024 г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец януари 2024 г.


График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец януари 2023 г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец февруари 2023 г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец март 2023 г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец април 2023г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец май 2023г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец юни 2023г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец юли 2023г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец август 2023г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец септември 2023г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец октомври 2023г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец ноември 2023г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец декември 2023г.


График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец януари 2022г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец февруари 2022г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец март 2022г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец април 2022г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец май 2022г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец юни 2022г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец юли 2022г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец август 2022г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец септември 2022г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец октомври 2022 г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец ноември 2022 г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец декември 2022 г.


График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец януари 2021г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец февруари 2021г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец март 2021г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец април 2021г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец май 2021г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец юни 2021г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец юли 2021г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец август 2021г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец септември 2021г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец октомври 2021г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец ноември 2021г.

График за събиране и извозване на битовите отпадъци от територията на Община Каспичан за месец декември 2021г.

 

Води

Регистрация на съоръжения за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели – дренажи и каптирани извори, изградени преди влизането в сила на Закона за водите

Във връзка с писмо вх.№ВКК444/15.02.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и изменение и допълнение на Наредба №1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн.ДВ, бр.102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.), Ви уведомявамe, че на основание чл.114, ал.1 т.5 от цитираната Наредба, е предвидена възможност в регистрите на водовземните съоръжения, водени от Басейнова дирекция „Черноморски район /БДЧР/ по реда на чл.118г, ал.3 от Закона за водите, да бъдат включени съоръжения за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели – дренаж и каптирани извори, изградени преди влизането в сила на Закона за водите (обн. ДВ, бр.67 от 1999 г., в сила от 28.01.2000 г.) които не са регистрирани до настоящия момент и отговаря на законовите изисквания.

За целта собственика на имота, в който е изградено съоръжението следва да подаде в БДЧР Заявление (по образец), с приложени към него документи.

Заявление за регистрация на съоръжения за подземни води - каптажи и дренажи за стопански цели

 

Съобщение - издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – каптаж „Горска чешма" с. Могила, общ. Каспичан, обл. Шумен

 

Съобщение - издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – каптаж „Куландска пътека" с. Кюлевча, общ. Каспичан, обл. Шумен

Програми

Програма за енергийна ефективност на Община Каспичан 2020 - 2025 година

Отчет за 2020 година

Отчет за 2021 година


Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Каспичан 2020 - 2030 г.

Отчет за 2020 година

Отчет за 2021 година

Отчет за 2022 година

Отчет за 2023 година


Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Каспичан 2020 - 2023 г.

Отчет за 2020 година

Отчет за 2021 година

Отчет за 2022 година


Програмата за опазване на околната среда на Община Каспичан за периода 2020-2025 г.

Отчет за 2020 година

Отчет за 2021 година

Конкурси

Община Каспичан е победител в конкурса „ЕКООБЩИНА 2016“

Кметът на Община Каспичан г-жа Милена Недева получи отличие в конкурса „ЕКООБЩИНА 2016“ на специална церемония в рамките на Годишната среща на местните власти в к.к.Албена на 07.10.2016 г.

Община Каспичан е победител в категорията „Устойчиво управление на отпадъците“ за община с население под 10 000 жители.

Наградата бе връчена от министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Официални гости на събитието бяха Томислав Дончев - заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, Лиляна Павлова - министър на регионалното развитие и благоустройството.

Община Каспичан участва в конкурса, като депозира подробна информация за начините и мерките, които прилага при управлението на отпадъците, включително планираните политики за следващите няколко години.

В конкурса са взели участие над 30 общини, които са подали 48 кандидатури в четири категории „Устойчиво управление на водите“, „Устойчиво управление на отпадъците“, „Енергийна ефективност на сгради“ и „Устойчива мобилност“. Общините кандидати са оценявани от независимо жури от експерти за добрите практики и постиженията си в дадените области.

Конкурсът „ЕКООБЩИНА“ се организира от Френското посолство в България. Поводът за него е стратегията „Европа 2020“ и нейната водеща инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“. Според нея всички ресурси трябва да се управляват устойчиво ― от суровините до енергията, водата, въздуха, земята и почвата. Постигането на тези глобални цели е възможно единствено, чрез постигането им в местните общности, за което отговорност носят местните власти. Конкурсът е отворен за участието на всички български общини.


Натура 2000 - защитени територии

Новини

Информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздейсвтието върху околната среда за инвестиционно предложение

Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2I62