Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 15.03.2024

Социалната политика на Община Каспичан се реализира в съответствие със Закона за социално подпомагане, Закона за социалните услуги, Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Каспичан, Годишен план за развитие на социалните услуги и  е насочена към подкрепа и осигуряване на равен достъп до всички обществени сфери на деца и възрастни от  рисковите групи в обществото.

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се предоставят в специализирани институции и в общността. Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към подкрепа на лицата за осъществяване на ежедневните им дейности и постигане на социално включване. Те се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, които се нуждаят от тях. Социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно (до 3 месеца) и/или дългосрочно (над 3 месеца).

 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с. КюлевчаДневен център за пълнолетни лица с увреждане е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на пълнолетни лица през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.

Работата в центъра насърчава социалната промяна, разрешаването на проблеми на човешките взаимоотношения и развитието на способностите на хората с цел подпомагане на благоденствието.

За човека с увреждане съществува необходимост от помощ в приспособяването му към ежедневието, а когато това е възможно,  и  за извършване на предишния му начин на живот. В този смисъл на преден план излиза възможността от осигуряване на рехабилитация и интеграция, за да могат хората с увреждания да постигнат и да запазят оптимално равнище на активност и независимост, осигуряване на доходи и независим живот.

ДЦПЛУ обслужва потребители от 7 населени места и предоставя социална услуга на територията на три общини – Каспичан, Нови пазар и Шумен.

Социалната услуга се предоставя от квалифициран персонал включващ: директор, рехабилитатор, медицинска сестра, трудотерапевти, социални работници и др. Персонала е назначен съобразно методиката за предоставяне на ДЦПЛУ и с съобразен с нуждите на хората с увреждания ползващи услугата. През 2019г. всички специалисти в ДЦПЛУ са включени в обучения и семинари за запознаване с промените в нормативната уредба, с цел повишаване на квалификацията и създаване на умения за работа в екип.

И през 2020 година продължава тенденцията за трайна заетост на центъра, като при  капацитет - 30 лица с увреждания, броят на потребителите на услугата е значително над утвърдения с близо 100 %  средна посещаемост.


Ръководител: Цонка Иванова С.Кюлевча, общ.Каспичан Ул.”Дружба” № 5 Тел.05351 / 74-77 моб. 0885 585 442; e-mail: dcvhu@avb.bg

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Слънце"Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Слънце“ е услуга, която посрещна първите деца през месец март 2012 г.  Към настоящият момент в Центъра е с капацитет от 15 места.

Грижата в социалната услуга е като в домашна среда и е поета основно от детегледачки, които работят на смени, с цел осигуряване на постоянна грижа. Жилищните пространства са така организирани, че да наподобяват максимално домашна обстановка, която да благоприятства развитието на децата и да им показва семеен модел.

Екипът на социалната услуга организира ежедневието на децата, според предварително изготвени заедно с тях общи правила. Дейностите, които се предоставя, покриват утвърдените стандарти за работа с деца в общността и включват:

Ежедневни дейности

Ежедневието на децата е организирано по начин, който стимулира развитието на техните умения и самостоятелност. Осигурява се необходимото лично пространство и възможности за създаване и поддържане на социални контакти. На децата е осигурена постоянна 24-часова грижа и подкрепа.

Здравни дейности

На всяко дете е осигурен достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и рехабилитация. На децата със специфични здравословни проблеми е осигурена допълнителна специализирана помощ от външни специалисти като логопед, специален педагог и др.

Емоционална и психологическа подкрепа

Прилага се психо-социална подкрепа за преодоляване на кризи в развитието на децата. Психологическата подкрепа е насочена към подобряване психичното състояние на детето, преодоляване на травмиращи преживявания и стимулиране на неговото емоционално, личностно, познавателно и социално развитие.

Обучителни дейност

На всички деца в Центъра е осигурен достъп до подходящо училищно заведение и подкрепа в образователния процес. Екипът от специалисти съдейства на децата да участват в различни форми на извънкласни занимания по интереси, както и за тяхното професионално ориентиране и подготовка. Осигурен е достъп на информация от различни подходящи източници.

Жизнени умения за самостоятелен и независим живот и социално включване

Изграждането на умения за самостоятелен живот, както и създаването на възможности за социално включване, се осъществява по разработени специализирани програми, обвързани с индивидуалната и групова работа с децата, настанени в Центъра. Програмите целят максимално да задоволят индивидуалните потребности на децата и същевременно с това, те да получат нови знания и умения, необходими за изграждането им като личности.

 • Програма за мотивационно обучение;
 • Програма за обучение – ключови компетентности – откриване на лични стремежи и качества, мотивация за тяхното реализиране и приложение в живота;
 • Екипът на социалната услуга съдейства на децата при техните контакти с институции и при административни процедури, организира издаването на лични документи;
 • Персоналът съдейства да развиват умения и да натрупват знания, насърчава ги в самостоятелно мислене и създава възможности за самостоятелно вземане на решения;
 • Екипът на Центъра подкрепя децата при изграждане на социални мрежи с приятели и роднини и др.

Организиране на свободното време

ЦНСТДБУ „Слънце” съдейства и осигурява условия за включване в разнообразни дейности, занимания и инициативи съобразно индивидуалните интереси на децата:

 • спортни занимания и състезания; културни събития; достъп до информация и

масови медии; курортни места и лагери; клубове по интереси, ателиета, творчески и спортни школи; отбелязване на значими лични събития и други национални и религиозни празници; игри; развитие на таланти и др.

Работа с родители и семейства

Право на всяко дете е да израсне в любяща среда със своите родители. За съжаление не всички деца имат тази възможност и се налага да се разделят с тях, но каквато и да е причината, всички те заслужават да получат най-добрата грижа, за да станат отговорни родители. На децата е осигурена възможността да възстановяват и поддържат връзка с родителите и семейството си, както и да създават връзка с приемни родители или осиновители, като това се съобразява с техния най-добър интерес. Оказва се специална подкрепа при подготовка за бъдеща ре-интеграция в биологичното, приемно или семейството на осиновители.

Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Слънце“ се разпознава сред партньори и в професионалната общност, като място осигуряващо качествена и максимално близка до семейната среда грижа за деца.

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОДКРЕПИТЕ УСЛУГАТА

Съществуват няколко начина, чрез които обществото би могло да подкрепи услугата  ЦНСТДБУ „Слънце”. Дори и най- малкия интерес  ще бъде високо  оценен.  Гарантираме, че паричните средства  или дарения в натура отиват директно при децата. Всички дарения се записват, отчитат и могат да бъдат проверени.

 

Бихте могли да донесете като:

 • Дарения  в натура за нуждите на децата, например: торта за рожден ден, играчки, книги, дрехи и др…;
 • Спонсорирате заниманието на дадено дете, като: рисуване, танци, театър, спорт;
 • Да отделите от вашето време и използвате вашите умения  за насърчаване таланта на талантливо дете;
 • Станете доброволец или приятел на дете от ЦНСТДБУ „Слънце” по време на групови занимания;
 • Може да предоставите база за отдих на море, планина или на село или да ни подкрепите финансово да реализираме детските им мечти.

 

За информация: Каспичан 9930, ул. „Димитър Благоев” № 51

Телефон: 053-890-064, е-mail: ddlrg@abv.bg; cnstksp@abv.bg

Виолета ИВАНОВА – Ръководител, GSM: 0895706040

Людмил АТАНАСОВ – Социален работник, GSM: 0896562197

 Център за социална рехабилитация и интеграцияЦентър за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ предоставя на потребителите комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на деца и възрастни с увреждания. В ЦСРИ се предоставят дългосрочни и краткосрочни социални услуги съобразно утвърдено методическо ръководство. ЦСРИ гр.Каспичан е разкрит по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Живот в общността”, Договор:BG051PO001-5.2.13-0025-C0001.След приключване дейностите по проекта съгласно Заповед №РД 01-739/09.06.2014г. на Изпълнителния директор на Агенция за социална подпомагане считано от 01. 1.2014г. услугата функционира като делегирана държавна дейност.

Центърът обслужва потребители от територията на две общини – Каспичан и Нови пазар. 

Социалната услуга  се предоставя на широк кръг потребители – деца и лица в риск от социално изключване, както и техните близки:

 • Деца и лица с различни видове увреждания, емоционално – поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието;
 • Деца и лица с различни форми на зависимост;
 • Деца и лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация;
 • Други.

През последната година центърът функционира с капацитет надвишаващ утвърдения, което от своя страна е индикатор определящ необходимостта от този вид социална услуга, както е и показател за нейното качество на предоставяне. Работи над капацитета.

Социалната работа е постоянен и продължителен процес, от  който се нуждаят хората с увреждания с цел превенция изпадане е социална изолация на уязвима група потребители.

Предоставянето на услугата Център за социална работа и интеграция (ЦСРИ) цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.  

Условия и ред за ползване на социалната услуга:

Всяко лице, желаещо да ползва социални услуги в ЦСРИ, подава до директора на ДСП по настоящ адрес следните документи:

·  молба по образец за ползване на социална услуга;

·  копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК /при наличие на такова/;

·  копие на личен амбулаторен картон /при наличие на такъв/;

·  документ за самоличност /за справка/. При необходимост доставчикът на социалната услуга може да изисква и други документи. 

Ръководител: Велислава Тодорова гр.Каспичан Ул.”Тодор Петков” № 2 Тел.05351 / 74-01 GSM 0882 599 026; e-mail: csri@avb.bg

 Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда


Центърът е разкрит през м. април 2016г. по Проект № BG05M9OP001-2.002-0122-C001 „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”. Проекта  се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Предоставянето на услугите цели осигуряване на дългосрочна социално-здравна грижа за хората в неравностойно положение в община Каспичан.

През 2019 год. потребителите  ползващи услугите на горепосочения център са 65 на брой. Същият  развива дейност в част от сграда – публична общинска собственост, ремонтирана, обзаведена и оборудвана за нуждите на проекта. – Обособени и ремонтирани четири помещения, съобразно спецификата на дейностите, които предоставя Центъра.

Екипът който работи на ½ щ. бройка включва: шофьор, рехабилитатор, трудотерапевт и социален работник.

С цел осигуряване на мобилност, достъпност и разширен обхватна комплекса от социално-здравни услуги, които се предоставят в Центъра, е закупено и се ползва специализирано транспортно средство за хора с увреждания 5+1 места, с рампа и място за инвалидна количка. Услугите са с широк социален обхват и в интерес на доброто обслужване на клиентите. С транспортното средство се обслужват потребителите от населените места на територията на община Каспичан.

Качествено предлаганите грижи, регистрират през годините повишен интерес към услугите в центъра, който се оказа и притегателно място за немалка част от клиентите.

Финансирането на специализираните социално-здравни услуги към настоящият момент е от общински бюджет – месни дейности. Ползването на услугата е безплатно.

Ръководител: Виолета Иванова гр.Каспичан Ул.”Димитър Благоев” № 51 Тел. 053 890064; GSM 0895 70 60 40; 0897 96 66 58; e-mail: cnstksp@avb.bg

 

 Домашен социален патронаж 

Домашен социален патронаж е услуга в общността, която предоставя комплекс от услуги в домашна среда на лицата, които са затруднени или не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени и битови потребности.

Чрез реализиране на проект BG051PO001-5.1.04-0109-C0001  "Създаване на звено за почасови услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж- Каспичан с цел устойчивост, към структурата на услугата са включени две бройки "Социален асистент", които предоставят услуги в домашна среда подпомагащи ежедневието на лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора с невъзможност за самообслужване.

С цел  повишаване качеството на предоставяната социална услуга „домашен социален патронаж”,  през 2018г. е подменено  оборудването в кухнята, закупени и монтирани са нови енергийноефективни уреди за приготвяне на храна, отговарящи на съвременните български и европейски стандарти.

Услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж, се извършват от квалифициран персонал с подходящо образование и дългогодишен опит в сферата на социалните услуги.

 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

По Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

BG05FMOP001-5.001

     Община Каспичан работи  по Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ BG05FMOP001-5.001. Топъл обяд получават 200 крайно нуждаещи се лица от гр. Каспичан, гр. Плиска, с. Върбяне, с. Златна нива, с. Каспичан, с. Могила, с. Косово, с. Марково, с. Кюлевча и кв. Калугерица.

Средствата са осигурени от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от КОВИД-19 чрез механизма „Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа“ (REACT-EU). Обядът включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт и се доставя до домовете на нуждаещите се лица всеки работен ден.

 Допустими целеви групи по Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ са:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
 • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

     Лицата отговарящи на условията на  целевите групи по операцията, които желаят да ползват услугата следва да подадат Заявление – декларация /Приложение № 2/   и Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице /Приложение № 20/ в Центъра за административно обслужване разположен на първи етаж в  сградата на Общинска администрация Каспичан с адрес: гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 91. 

     За повече информация може да позвъните на телефон 0882599025.

 Социална услуга "Асистентска подкрепа" От началото на 2021г. на територията на Община Каспичан се предоставя специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“.

Община Каспичан в качеството си на доставчик на социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги, Ви информира относно предоставянето и изпълнението  на социалната услуга.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Целта на услугата е оказване подкрепа на потребителите в справянето с ежедневни дейности, съобразени с личните интереси и възможности. Услугата подпомага поддържането и развиването на силните страни на всеки потребител. Оказваната помощ от социалния асистент се извършва съобразно потребностите и предпочитанията на потребителя, които се уточняват предварително.

Дейностите, изпълнявани от социалните асистенти, включват подкрепа на ползвателите при:

 • самообслужване;
 • движение и придвижване;
 • промяна и поддържане на позицията на тялото;
 • изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
 • комуникация.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, се подават  в „Центърa за административно обслужване“, в сградата на Община Каспичан, ул.”Мадарски конник”№ 91 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, по тел. 0884575058 или по електронна поща на адрес obshtina@kaspichan.org.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Каспичан на адрес: http://www.kaspichan.org.

За допълнителна информация тел. 0884575058 Пенка Георгиева – Специалист „Асистентска подкрепа“ в Община Каспичан.

 Топъл обяд на територията на Община КаспичанПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

Операция BG05FPR003-1.001 Топъл обяд

 

 

ПРОЕКТ № BG05SFPR003-1.001 -0035 „3.1 - Топъл обяд на територията на община Каспичан

 

Административен договор за директно предоставяне на БФП BG05SFPR003-1.001 - 0035 „3.1 - Топъл обяд на територията на община Каспичан “ от 01.10.2022 година. Програма: Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ Бенефициент: Община Каспичан

 

 Основна цел на проекта: Основната цел на проекта е подпомагане с топъл обяд на територията на община Каспичан на хора, които поради своята възраст, трайно увреждане или заболяване не могат сами да задоволят своята потребност от топла храна, както и уязвими лица, които са без или с ниски доходи.  

 

Специфични цели:

1. Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава;

2. Осъществяване на допълнителни мерки на местно ниво за социално приобщаване на най-нуждаещите се лица;

 

Основни дейности по проекта:

 1. Определяне на целевите групи;

 2. Приготвяне на топъл обяд;

 3. Предоставяне на топъл обяд;

 4. Реализиране на съпътстващи мерки.

Целеви групи на проекта: В рамките на проекта се предвижда осигуряване на топъл обяд на 200 лица на територията на община Каспичан, включително многочленни семейства, нуждаещи се от социална закрила в най-висока степен:

 · лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

· лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 г., които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

· лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

· лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

 · скитащи и бездомни лица;

 · лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците

 

 Очаквани резултати: Проектът на Община Каспичан цели намаляване на броя на живеещите в бедност лица и превенция от социално изключване, чрез осигуряване на храна и подкрепа посредством:

· Предоставяне на топъл обяд на 200 лица, които поради своята възраст, трайно увреждане или заболяване не могат сами да задоволят своята потребност от топла храна, както и уязвими лица, които са без или с ниски доходи

· Приготвен топъл обяд в работните дни на месеца за 200 лица;

· Предоставен топъл обяд в работните дни на месеца за 200 лица, включително многочленни семейства с деца;

· Предоставени съпътстващи мерки за потребители с установени нужди, в резултат на което ще се подобри качеството на живот, чрез ползване на социални, здравни и образователни дейности и услуги.

 

 

 Обща стойност на проекта: 546 470.40 лв. с включен ДДС.

 Край на проекта: 30.09.2025г.

 Статус: в процес на изпълнение

Заявления за включване в Програмата „Топъл обяд на територията на община Каспичан“ се подават стая 103 в сградата на Община Каспичан.

Телефон за контакт: 0882/599025
Доклад за дейността на услугата „Предоставяне на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Каспичан и Община Венец”