ДЕКЛАРАЦИ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Зареждане ...