Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KH2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C5

Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 17.11.2021

СПОРТ

Политиката в областта на спорта в община Каспичан е съобразена  с Националната програма за развитие на спорта в България и Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022г., Закона за физическото възпитание и спорта, като за целта се разчита на активното партньорство между община, спортни клубове, бизнес и държава. Тя е формулирана в Програмата за управление на кмета на община Каспичан, Плана за младежта, Програмата за младежта и Плана за спортните прояви на общината. Практикуването на физическата активност и спорт следва да заеме основно място в образователния процес, през който задължително преминават децата от 5 до 16г. възраст. Необходимо е да се акцентира вниманието върху създаване на навици от ранна детска възраст и формиране на положително отношение към двигателната активност, практикуването на спорт и здравословния начин на живот.

Спортните клубове на територията на община Каспичан се подпомагат финансово чрез субсидии и чрез дейности заложени в спортния календар на общината.  Условията на които трябва да отговарят спортните клубове, за да бъдат финансово подпомагани от общината са регламентирани в чл.4 от Наредбата за  условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Каспичан и са следните:

да имат седалище и да развиват дейност на територията на Община Каспичан;
да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани като сдружения в регистъра на Министерство на правосъдието и регистъра на лицензираните спортни федерации и спортни клубове- техни членове по чл.9, ал.1, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта;
да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания  включени от съответната спортна федерация в държавния спортен календар и в мероприятия от общинския спортен календар;
да нямат финансови задължения към общината и държавата;
да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводство.


МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ:

Политиката в областта на младежките дейности в община Каспичан е съобразена с Националната стратегия за младежта, Закона за младежта, Националната  програма за младежта и  Общинската програма за младежта на Община Каспичан.

Общинската политика за младежките дейности цели създаване на условия за личностно развитие на младите хора и активното им участие в живота на общината чрез насърчаване на младежката инициативност, участие на младите хора в обществения живот, осмисляне свободното време на подрастващите и младежите, увеличаване обхвата на младите хора в младежки прояви, работа с млади хора с увреждания и др.

Политиката в областта на младежките дейности в община Каспичан  е насочена към повишаване качеството на живот на младите хора, живеещи в Община Каспичан и на условията за успех на всеки млад човек, чрез устойчиви механизми от една страна, и от друга - за инвестиране в младежта и  мобилизиране на възможностите на младите хора за развитието на общината. Създадени са четири младежки клуба на територията на община Каспичан - МК „Ново Начало“ гр. Каспичан, МК „Пробуждане“ гр. Плиска, МК „Единство – 2020“ с. Златна нива и МК „Център за дейности, култура и образование“ с. Марково.