Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Техническа инфраструктура – свързаност и достъпност на територията на Община Каспичан

Транспортно-комуникационна система

   Територията на община Каспичан се обслужва от автомобилен транспорт. Чрез него се осъществяват производствените връзки и гражданските пътувания между населените места. Пътната мрежа на територията на общината е разделена на Републиканска пътна мрежа и Общинска пътна мрежа, осигуряващи връзки на населението от общината до областния център - град Шумен и до по-големите градове /София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе/. Община Каспичан има добри транспортни връзки със съседните общини и големите центрове в североизточна България. На територията на общината са изградени общо 100,74 км. пътна мрежа, от които първи клас 10,5 км., третокласна пътна мрежа 53,32 км. и 36,92 км. общински пътища.
Списък на общинските пътища на територията на община Каспичан
- SHU1080 20056 /1. 2/ Каспичан - Граница общ (Каспичан - Нови пазар) - Енево - Нови пазар
- SHU1082 20059 /III - 2007 / Плиска - Върбяне - Граница общ.(Каспичан - Нови пазар ) – Правенци
- SHU1083 20063 /III - 2007/ Плиска - археол.резерват Плиска
- SHU1111 20061 ( 1) /III - 701 /Нови пазар - Граница общ.(Нови пазар - Каспичан) - Плиска / III - 2007/
- VAR1210 20054 /III - 731, Черноок - Блъсково /Градинарово - Снежина -1 раница общ. (Провадия - Каспичан) - Марково / III - 2082/
- SHU2081 20058 /SHU1080/Каспичан - жп гара Каспичан - Могила-/III - 2082/

Водоснабдяване и канализация

На територията на община Каспичан задоволяването на питейно-битовите нужди на населението и осигуряването на необходимия воден капацитет за промишлени и стопански нужди се осъществява основно от “В и К” ООД – Шумен, клон Нови пазар. Малка част от промишлените нужди се задоволяват посредством собствени водоизточници. Водните количества се осигуряват от местни водоизточници. Дължината на изградената водопроводна мрежа в гр.Каспичан е 22 140 м. Водопроводната мрежа на територията на цялата община е остаряла, в следствие на което загубите на питейна вода са големи. От посочената таблица става ясно, че голяма част от подадената вода, не се използва полезно. Средният показател за общината надхвърля 52 %.

Мрежи и системи за отпадъчни води
Изградена канализационна система има само в град Каспичан, която не включва квартал
Калугерица. Не е осигуряно пречистване на формираните отпадъчни води.
Изработен е технически проект “Реконструкция и изграждане на водопроводна и
канализационна инфраструктура и пречиствателна станция на отпадни води в гр.Каспичан,
община Каспичан, област Шумен“, който се предвижда да бъде осъществен чрез
европрограми.
Във всички останали селища се използват септични ями. Липсват пречиствателни
съоръжения за отпадъчни води.
Хидромелеоративни съоръжения
На територията на Община Каспичан се намира част от Напоителна система “Виница”, която включва:
- открити канали и дюкери - 8 км.
- помпени станции – 6 бр.
- Изравнители – 3 бр.
Горепосочените съоръжения се намират в землищата на гр. Плиска, с. Златна нива, с. Върбяне и кв. Калугерица. В момента съоръженията не същестуват. През община Каспичан протичат реките Провадийска и Мадарска и множество малки потоци, които се вливат в тях. Река Провадийска има осем притока, от които най-голям е река Крива река. Част от реките в общината увеличават нивото си при проливни дъждове. През 2012 г. е осъществен инфраструктурен проект „Изграждане на съоръжения срещу наводнения река Крива река в границите на град Плиска”. По река Провадийска около гр. Каспичан през периода 1992-1996 год. е направена корекция на речното корито, като то е разширено и удълбочено, но като цяло поречията на реките се нуждаят от постоянно поддържане, тъй като се затлачват с тиня и растителност.

Енергийна инфраструктура

В община Каспичан е изградена 80% въздушно и 20% подземно електропроводна и електроразпределителна мрежа, която осигурява достатъчна сигурност и оперативност в захранването на всички селища. Инсталираната мощност е оразмерявана за значително по-голямо потребление от сегашното и всички подстанции работят с около 20% от капацитета си. За общинския център няма изградено резервно електрозахранване. В процес на проектиране е разрастването на северната промишлена зона на град Каспичан. В тази връзка е необходимо да се изгради нов трафопост за покриване на новите промишлени нужди. В населените места електропреностната мрежа е амортизирана и се нуждае от цялостна подмяна. При влошаване на климатичните условия често възникват аварии. Има резки спадове в напрежението на подаваната ел. енергия. Всички населени места са електрифицирани. Разходите за енергия заемат значителна част от бюджета на общината и това налага въвеждане на нови енергоспестяващи технологии. Енергоизточниците са от електроенергия, твърди горива (дърва, въглища) и природен газ. През територията на общината преминава основен газопровод, чрез който е газифицирано предприятието „Рока България“АД, Центъра за настаняване от семеен тип „Слънце”, ОДЗ“Снежанка“, „Велпа“ООД, СОУ„П.Волов“, както и част от жилищните сгради.

Телекомуникации

Община Каспичан разполага с цифрова телефонна централа отговаряща на съвременните технически изсквания и стандарти. Всички населени места в общината има покритие на мобилните оператори. Проблем остава широколентовия и високоскоростен достъп до интернет, особено в по-малките населени места. Има разположени усилвателни станции в населените места. В гр.Каспичан е разположен един от най-големите телекомуникационни центрове в България.