Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KI6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CT4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CT6

Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.10.2021

       Здравеопазване:

 • организация на детското и ученическо здравеопазване на територията на общината;

 • защита интересите на гражданите пред държавните и регионални институции, отговарящи за здравеопазването;

 • осъществяване на  връзки с други институции, имащи отношение към решаване проблемите на общинското здравеопазване;

       Социални дейности:

 • организация, координация и контрол на изпълнението на жилищната политика на общината;
 • изработване и  изпълнение на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите;
 • организация на дейността на домашния социален патронаж и други местни дейности по социалните грижи;
 • организация на дейността на специализираните центрове за социални услуги и за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания съвместно с териториалните органи на Министерството на труда и социалната политика;
 • организация и координиране съвместно с Бюрото по труда на изпълнението на общинската програма за временна заетост;
 • разработване и включване в  проекти съвместно с други общини и  неправителствени организации в областта на социалните дейности;
 • предлагане на  мерки и програми за успешното интегриране на малцинствените групи;

       Образование:

 • координиране дейността на общинските училища, детски градини и общинския център за подкрепа за личностно развитие;
 • поддържане на контакти със специалисти от Министерство на образованието и науката, Регионално управление на  образованието – Шумен и др. по осъществяване на дейността на общината свързана с този ресор;
 • организация и контрол на дейностите, свързани с разпределението на бюджетните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция "Образование";
 • изработване  и прилагане Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каспичан 2020-2021г.;
 • участие в разработването на планове и програми, свързани с образованието, анализира и разработва предложения за решения на управленски проблеми и методически въпроси в областта на средното образование в общинската образователна система;
 • изготвяне на  отговори и становища по проблеми и предложения в сферата на дейността, поставени в кореспонденцията с държавните институции, организациите и гражданите;
 • извършване на дейности по осъществяване на по-пълния обхват на подлежащите на задължително предучилищно и училищно обучение деца до 16 години за всяка учебна година; 

     Култура:

 • организация и   изпълнение на дейностите в Културния календар на Община Каспичан;
 • организация и провеждане на местните, национални и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната програма на общината;
 • разпределяне на средствата от държавния и общински бюджет предвидени за финансиране на читалищата и проследяване изпълнението  на заложените в Годишната програма за развитие на читалищната дейност ангажименти.
 • съдействие  за определянето, защитата, съхраняването и поддържането на културните паметници в общината;
 • координация на културния обмен и сътрудничество с други институции и общини на национално и международно ниво;
 • поддържане на активни контакти с неправителствени организации в сферата на културата;
 • контрол и отчет на дейността на пенсионерските клубове и клуба на инвалида в общината;
 • актуализация на регистъра на военните паметници в Община Каспичан;

    Спорт:

 • разработване и изпълнение на Плана за спортните прояви в общината;
 • подпомагане на дейностите на спортните организации в областта на спорта за всички, туризма и свързаните с тях прояви на местно, регионално и национално ниво;
 • организация на местни, регионални, национални и международни спортни прояви;
 • разширяване на извънкласните форми, свързани с физическа активност, спорт, туризъм;

    Младежки дейности и детски политики:

 • организация изпълнението на Общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекцията за социално подпомагане;
 • разработване и изпълнение на  Общинската програма за младежта и Общинския план за младежки дейности
 • координация  и контрол на дейността на младежките клубове на територията на общината;