Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K25
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K6

Жилищно настаняване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Общински жилища са:
1. определените със закон;
2. предоставените в собственост на общината със закон;
3. изградени със средства на общината;
4. придобити чрез правни сделки - покупка, дарение, замяна, срещу отстъпено право на строеж върху общински имоти, наследяване по закон или завещание, безвъзмездно предоставяне от държавата в собственост на общината и други;
 5. придобити по давност или по друг начин, определен в закона;
 Общината удостоверява своето право на собственост върху общинско жилище с акт за частна общинска собственост.
По своето предназначение общинските жилища са:
1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;
2. за продажба и замяна;
3. ведомствени на общината;
4. резервни;
5. в които са настанени отчуждени собственици временно до предаване на определените им в обезщетение жилища.

  • Предназначението на жилищата се определя и може да се променя от Общински съвет Каспичан съобразно потребностите на общината, по предложение на кмета на общината.
  • Не се допуска предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди.
  • Не се допуска пренаемане на общински жилища.