Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K06
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12107

Отчети по изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 21.07.2021

Община Каспичан осъществява счетоводството си в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и на основата на стандартите, сметкоплана и указанията по чл. 164 от ЗПФ.