Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KK7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12146

План за действие за общинските концесии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.07.2021

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ 
на община Каспичан, област Шумен 
за периода 2018-2020 година
/програмен период 2014-2020 година/

І.Въведение.

Настоящият План за действие на общинските концесии на община Каспичан е разработен в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България за периода 2018-2027 година, приета на 19 юни 2018 година с решение на Координационния съвет по концесиите и одобрена от Министерски съвет.

Стратегията определя общите и специфичните цели за развитие на концесиите в Република България и е основа за разработване на Плановете за действие на общинските концесии.

С приемането на новия закон за концесиите се цели концесиите да станат важен инструмент за дългосрочно структурно развитие на публичната инфраструктура и услугите и по ефективното използване на публичните средства.

При наложените бюджетни ограничения, икономическите трудности и ограничените възможности на общинските бюджети, чрез общинските концесии ще се търсят възможности за ефективно разпределение на публичните средства, за мобилизиране на частния капитал за допълване на публичните ресурси, за  осигуряване на нови инвестиции и реализиране на проекти от обществен интерес.

Създаването на публично частни партньорства чрез възлагането на концесии ще доведе до публични ползи и блага, на по добър достъп до услуги, инвестиции в публичната инфраструктура, устойчиво поведение по отношение на опазване на околната среда, подобряването на икономическата ефективност, насърчаване на всички заинтересовани страни за развитие на секторните политики за реализиране на социално икономическото развитие на Общината във връзка с постигане на главната цел - устойчиво развитие и въвеждане на принципа „хората на първо място“.

Политиката за общинските концесии се определя от Общинския съвет, който приема с решение План за действие за общинските концесии на територията на община Каспичан. Административния контрол и гарантирането на защитата на обществения интерес се осъществява от Общинския съвет чрез одобряване на основни актове, свързани с възлагането и изпълнението на общинските концесии- откриването и прекратяването на процедурите, както и изменението и прекратяването на концесионните договори. Общинският съвет одобрява годишните отчети на Кмета на общината относно изпълнението на включените в Плана за действие проекти и на концесионните договори за общинските концесии. Съгласно Закона за концесиите Общинския съвет следва да определи с решение  кои местни такси, установени със закон, и цени на услуги се събират и/или ще постъпват в полза на концесионер на общинска концесия и на съвместна концесия с държавно и общинско участие, както и условията и реда за събиране на тези такси.

Със Закона за концесиите е определено, че правомощията на концедент за общинските концесии се изпълняват от Кмета на общината. Кметът на общината изпълнява политиката за общински концесии, отправя предложения до Координационния съвет относно Националната стратегия за развитие на концесиите, както и до Общинския съвет за включването, изключването и промяната на проекти за концесии в Плана за действие за общинските концесии. Кметът на общината в качеството си на концедент, извършва мониторинг и контрол на сключените концесионни договори и ежегодно изготвя и внася за одобрение в Общинския съвет отчет за изпълнението на включените в Плана за действие проекти и на сключените концесионни договори. Кметът на общината може да прави предложения до Координационния съвет за приемане на насоки за отстраняване на проблеми, свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори, и публикува в Националния концесионен регистър Плана за действие за общинските концесии.

 

ІІ. Данни за състоянието на концесиите в община Каспичан.

            Към настоящия момент община Каспичан е страна по следните концесионни договори:

1.Договор от 15.10.2001 година за предоставяне на право на ползване върху имот- публична общинска собственост, актуван с АОбС №253/14.02.2000 година, представляващ:

  • ЯЗОВИР КАЛУГЕРИЦА с площ от 94.687 дка, поземлен имот №070021 по картата за възстановена собственост, сключен с „Димени 2000”ЕООД гр.Каспичан, ул.”Васил Левски” № 10, представлявано от Димитър Методиев Николов, преобразувано на „Димени 2000“ООД гр.Каспичан, с управител Вера Ангелова Митева-Николова.

Договорът е сключен първоначално за срок от 15 години, считан от датата на подписването му. С Решение № 438 от Протокол 30 /21.12.2006 година на Общински съвет-Каспичан срокът на договора е продължен на 35 години.

Водният обект се ползва за целите, за които е предоставен, а именно за „Отглеждане на риба, за отглеждане на водни птици, за туристическа дейност и спортен риболов”.     

Годишната концесионна вноска е в размер на 2 000 лева, платими към 31.10. на текущата година.

2.Договор от 12.10.2009 година за предоставяне на право на ползване върху имот публична общинска собственост, актуван с АОбС №250/14.02.2000 година, представляващ

  • ЯЗОВИР КЮЛЕВЧА с площ от 213.277 дка, поземлен имот №000314 по картата за възстановена собственост, сключен с „Вигор” ЕООД гр.Шумен, ул.”Ген. Столетов”№27, представлявано от Свилен Божидаров Марински.

Договорът е сключен първоначално за срок от 15 години, считан от датата на подписването му. С Решение № 758 от Протокол № 51 / 07.07.2011 година на Общински съвет – Каспичан срокът на договора е удължен на 30 години.

Водният обект се ползва за целите, за които е предоставен, а именно за „Отглеждане на риба, за отглеждане на водни птици, за туристическа дейност и спортен риболов”.     

 Годишната концесионна вноска е в размер на 6 500 лева, платими към 12.10. на текущата година.

 Концесионните договори са публикувани в Националния концесионен регистър.

ІІІ. План за действие по безопасност и сигурност на концесионните обекти.

Съгласно изменение и допълнение на Закона за водите в Държавен вестник бр.58/31.07.2015 година на собствениците на язовирите е поставено изискване дейностите по поддържане на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и поддържането им в изправно техническо състояние да се извършват от оператор на язовирната стена.

В изпълнение на вменените ни задължения по закон, Община Каспичан сключи договор за извършване на дейностите по чл.141 от Закона за водите с „ТДП Контрол“ЕООД с ЕИК 204012121 със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Екзарх Стефан“ №62, представлявано от управителя Снежана Борисова Папурова, за срок от 2 години, считано от 03.01.2017 година за всички язовири, собственост на Общината.

За сключения договор беше уведомена новосъздадената Държавна агенция по метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, която считано от 01.01.2016 година е задължена да упражнява контрол по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и да осигури на безопасната им експлоатация.

Със Заповед № РД-25-280/19.06.2017 година на Кмета на община Каспичан  е назначена комисия  за контрол по изпълнението на концесионните  договори.

Със Заповед № РД-25-127/19.03.2018 година на Кмета на Общината е назначен Експертен технически съвет. Неговата основна задача е да разгледа и утвърди изготвените от оператора Анализи за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях за съответната хидроложка година. На анализ подлежат стената на язовира, изпускателния кран, проводимостта на преливника, сухия и мокрия откос и др.

 

ІV. План за действие по изпълнение на концесионните договори.

Назначената Комисията за контрол по изпълнението на концесионните  договори, всяка година, в срок до 31 януари, следва да предоставя на Кмета на Общината писмена информация за изпълнение на сключените концесионни договори.

Информацията задължително да включва следното:

1. Изпълнение на инвестиционната програма, която е неразделна част от договора.

2. Осигурен ли е свободен достъп в определените участъци за обществено ползване съгласно Закона за водите  на територията на обекта на концесията.

3. Извършва ли се санитарно обслужване на обекта.    

4.Предприетите мерки от концесионера по опазване и обогатяване на фауната на територията на обекта на концесията.

5.Действията по поддръжка, рехабилитация и ремонт на обекта на концесията, при условията и по реда определени в договора.

6.Получени ли са по надлежния ред разрешителни за ползване на водния обект или водовземане, свързани с осъществяване на дейността по концесията, в съответствие със Закона за водите и свързаните с него други законови и подзаконови нормативни актове.

7.Регистрацията на водоема като обект за аквакултури по реда на Закона за рибарството и аквакултурите и подзаконовите нормативни актове.

8.Регистрацията на обекта като животновъден обект по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност и наредбите за неговото прилагане.

9.Изпълняват ли се писмените препоръки на съответните компетентни органи за нивото на водата във водоема, с цел безопасната експлоатация на обекта;

10.Застрахован ли е обекта за всички застрахователни рискове.

11.Изпълнява ли се социалната програма, съгласно сключения договор за концесия.

12.Осигурява ли концесионера достъпа на животни до водоема, във връзка с техните потребности за водопой като за целта определи и обозначи подходящо място за това.

13.Своевременно ли се изпълняват  предписанията на компетентните органи по поддържането на техническата изправност на чашката, стената, изпускателите и преливника на обекта на концесията;

14.Изготвени ли са аварийни планове за действие, съгласно изискванията и предписанията на компетентните органи и изискванията на чл. 138 ал. З от Закона за водите.

            След получаване на информацията от Комисията за контрол по изпълнението на концесионните  договори, Кметът на Общината следва да изготви и предостави отчет пред Общинския съвет, в срок до 31 март на текущата година.

 

V. План за действие по осъществяване на условията на концесията.

При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, съгласно действащото законодателство в Република България и наредбите на Общински съвет-Каспичан.

Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за ново възникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната и обществения ред.

Концесионерът е длъжен да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др.

Условия за осъществяване договорите на концесия са издаване на приложимите разрешителни. Приложимите разрешителни включват разрешения, лицензии, съгласия, одобрения, регистрации и други разрешителни актове, необходими за осъществяване на концесията и съответстват на изискванията на Закона за концесиите (ЗК), Правилника за прилагане на закона за концесиите (ППЗК), Закона за водите (ЗВ), Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), Закона за ветеринарно-медицинската дейност (ЗВД) и наредбите за тяхното прилагане, както и други действащи нормативни актове.

 

VІ. План за действие по изпълнение на плащанията по концесионните договори.

Плащанията по концесионните договори се контролират от счетоводството на Общината и от Главния експерт „Общинска собственост“, съобразно сроковете по концесионните договори.

Концесионните възнаграждения се коригират всяка година с индекса на инфлация за предходната година, обявен от Националния статистически институт.

В договорите за концесия са включени клаузи „Гаранции и неустойки“ за изпълнение на социалните и екологични мероприятия в „Комплексния план за експлоатация“, както и неустойка за закъснение на плащанията.

 

VІІ. План за действие за възлагане на общински концесии

Съгласно чл.45, ал.4 Закона за концесиите Планът за действие за общинските концесии се изготвя за всеки програмен период и съдържа прогнозираните:

1. строителство и услуги, които ще се възлагат чрез концесии, както и обектите, които ще се предоставят за ползване чрез концесия;

2. максимални срокове на концесиите, включително сроковете за изпълнение на възложеното строителство;

3. публични средства за плащания от концедента по размер и източници на финансиране, включително от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

4. концесионни възнаграждения.

Съдържанието на Плана се за действие за общинските концесии се определя по години и може да се изменя и допълва текущо.

Не може да се открие процедура за определяне на концесионер, която не е включена в Плана за действие за общинските концесии.

 

Включването на проект за концесия в съответния План за действие е основание за издаване на решение за откриване на процедурата за определяне на концесионер, като съответните предложения се правят в срок до 3 месеца преди началото на съответния програмен период.

Съгласно §1,т.12 от Допълнителните разпоредби на Закона за концесиите "Програмен период" е периодът, съвпадащ със съответната многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.

За 2018 година не са планирани действия за възлагане на Община Каспичан общински концесии за строителство и услуги.

През 2018 година в приетата от Общински съвет Програма за управление и разпореждане с общински имоти не са включени имоти - публична общинска собственост, които Общината има намерение да предостави на концесия.

През предстоящата 2019 година ще бъдат установени и анализирани  потребностите и нагласите на общността от предоставяне на концесии за услуги, строителство и други стопански дейности чрез провеждане на обществени консултации с гражданското общество, с потребителите, с представителите на бизнеса и други заинтересовани лица.

След изготвяне на анализа, Планът за действие за общинските концесии ще бъде допълнен с конкретни предложения от страна на Общината или от потенциални икономически оператори за изпълнение на обекти чрез концесиониране през програмен период 2014-2020 година.

 

VІІІ. Заключение.

Общински съвет-Каспичан и Община Каспичан, в качеството си на публични органи, следва да се ръководят от обществения интерес при възлагане на концесиите.

В бъдеще концесията следва да се възприеме като средство за създаване на публични ресурси, на блага и услуги от високо качество и ползи, както за публичния и частния сектор, така и за обществото като цяло.

Възможностите за реализиране на проекти, съчетаващи финансиране от общинския бюджет, от европейските структурни икономически фондове и частното финансиране чрез концесии, ще допринесат за по-ефективното развитие на публичната инфраструктура и услуги, за подобряване на управлението на публичната общинска собственост, за справедливо разпределение на средствата и ползите в публичния сектор и за постигане на устойчив икономически растеж.