Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2424
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S15
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S17

Kомисия по Образование, Култура, Здравеопазване, Младежта, Спорта и Социалните въпроси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.12.2022

БОРИСЛАВ ДОЧЕВ ЙОРДАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗЕЛИХА ТУРГАЙ МАРЕМ - ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕНИСЛАВ ИВАНОВ ХРИСТОВ

АТАНАС МАРИНОВ МИРЧЕВ

ГЮНАЛ ЮСЕИН МЕХМЕД


Приета с Решение №7 по Протокол №2/18.11.2019 година.

Изменена с Решение №537 по Протокол №37/ 29.09.2022 година.