Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IO7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Защита при бедствия и аварии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.11.2023

24 - часови диспечерски центрове при възникване на аварии:
Енерго-Про Мрежи АД - 070016161
Овергаз Мрежи АД - 080011211
ВиК Шумен АД - 0898774808
АресГаз ЕАД - 0700 10 500

 

При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите да телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053517483 и мобилен 0889274427.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на Общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на Общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

 

Общински съвет по сигурност

Общински съвет по сигурността подпомага кмета на Община Каспичан при упражняване правомощията му по чл. 43, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, организира изпълнението на задачите, свързани с отбраната, които произтичат от законите и актовете на органите за ръководство на отбраната.

Кметът на Община Каспичан осъществява подготовката на икономиката и населението за отбрана като:

1. Подпомага органите на Министерство на отбраната по воденето на военния отчет и по извикването, оповестяването, изпращането и доставянето на запаси и техника-запас;

2. Предоставя помещения и осигурява административно дейността на органите на Министерство на отбраната по военния отчет;

3. Осигурява денонощно дежурство и оповестяване при въвеждане в по-висока степен на бойна и оперативна готовност, при мобилизация и във военно време;

4. Осигурява функционирането на икономиката за нуждите на отбраната в административно-териториалната единица във военно време;

5. При обявяване на мобилизация или война изпълняват възложените им задължения от органите за ръководство на отбраната;

6. Организира и ръководи мероприятията за защита на населението и икономиката при бедствия и във военно време;

7. Организира отчета и подготовката на мобилизационните ресурси;

8. Организира оперативната подготовка на ръководния състав на Община Каспичан и провежда учебни сборове, тренировки и учения;

9. Ръководи изграждането, усъвършенстването и поддържането в постоянна готовност на военновременната система за управление;

Общинският съвет по сигурност се състои от председател-кмета на Община Каспичан, и членове-заместник-кмет на Община Каспичан, началника на звено "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка", представител на териториалната структура на Централното военно окръжие и представители на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт.

Поименният състав и редът за работа на Общинския съвет по сигурност се определят със заповед на кмета на Община Каспичан.