Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K4
Z7_PPGAHG80096H50Q5UL4MP520A2
Декларациите по чл. 49 от ЗПК и чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2023г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2018г. Архив

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 25.08.2021

Според чл. 41, ал. 1, от ЗПКОНПИ, органът по избора или назначаването поддържа публичен регистър на декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1.

С Протокол №2 от 10.05.2018 година Постоянната комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет Каспичан утвърди следните образци на декларации :