Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24N6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C93
Проект на бюджет на общината Бюджет на общината Отчети по изпълнението на бюджета Годишен отчет за изпълнението на бюджета Отчет за сметките на средства от ЕС

Бюджет и финансови отчети

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 17.10.2023

Бюджет и финанси:
1. Оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на
всички бюджетни дейности и кметства в общината;
2. Следи ежемесечно за изпълнението на бюджета и при необходимост внася
предложения до кмета на общината за извършване на промени;
3. Осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на
разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджет в структурата на
общината;
4. Извършва текущ и последващ контрол по разходването на бюджетните средства;
5. Обобщава бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и формира
консолидирания бюджет;
6. Подготвя необходимите документи и информация, свързани с общинския дълг,
включително проект на годишен отчет за състоянието на общинския дълг;
7. Изготвя справки относно размера и движението на общинския дълг;
8. Разработва разчетите за капиталовите разходи съвместно с други структурни
звена от общинската администрация и разработва бюджетните прогнози,
планира приходите и разходите в общинския бюджет;
9. Осъществява методическо ръководство и контрол на второстепенните
разпоредители с бюджет по прилагането на нормативната база за осъществяване
на бюджетния процес.
10. Подпомага Кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на
финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за
предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково -
материални ценности.
11. Oрганизира и координира съставянето на проект на бюджет на общината за
съответната година изготвя бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години и по съставяне, приемане, изпълнение, актуализиране и
отчитане на бюджета.
12. Организира съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината и
при спазване на указанията по чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси;
13. Участва при разработване и актуализиране на системата за финансово
управление и контрол;
14. Подготвя корекции по консолидирания бюджет на общината и бюджетите на
второстепенните разпоредители, на база извършени промени от министерство на
финансите, получени средства по национални и европейски програми под
формата на трансфери;
15. Подготвя становище по постъпили искания за допълнителни средства от
второстепенните разпоредители, финансирани от общинския бюджет;
16. Извършва анализи на отчетите по изпълнение на бюджета и предлага мерки за
отстраняване на установени пропуски;
17. Представя периодично на Националното сдружение на общините в Република
България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с
цел отстояване интересите на общините в преговорите с Министерство на
финансите и други министерства и ведомства.
18. Изготвя анализ на приходите, обхващаш всички приходоизточници с цел
повишаване на събираемостта.