Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K44
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD2

Общинска собственост

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 14.07.2021

 Конституцията на Република България от 1991 г. за пръв път раздели общодържавната собственост на държавна, общинска и частна собственост.
Закона за местното самоуправление и местната администрация в параграф 6 определи за общинска собственост имуществото:

 1. предоставено със закон в собственост на общините или включено в уставния фонд на общинските фирми;
 2. придобито със средства от общинския бюджет или със средства по извънбюджетна сметка на общината;
 3. изградено с доброволен труд и парични средства на населението;
 4. придобито със заеми, получени и изплащани от общината;
 5. подарено или завещано на общинския съвет или отделните селища;
 6. възстановено чрез реституция;
 7. преотстъпено безвъзмездно от държавата;
 8. прехвърлено в собственост на общините съгласно преходните разпоредби на този закон.

С влизане в сила на Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно параграф 7 преминаха в собственост на общините и следните държавни имоти:

 1. водоизточниците, включително подземните и минералните води, които се ползват само от съответната община, заедно с водовземните съоръжения и довеждащите мрежи и съоръжения;
 2. язовири, езера и принадлежащите към тях плажове, кариери за инертни и други материали от местно значение;
 3. незастроени парцели и имоти в селищните територии, предназначени за жилищно строителство, обществени, благоустройствени и комунални мероприятия, придобити чрез отчуждително производство, с изключение на подлежащите на връщане на предишните им собственици;
 4. бщинските пътища, улиците, булевардите, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване;
 5. илищните обекти, изградени по реда на чл. 117 от Закона за териториално и селищно устройство, за оборотни жилища или за социални мероприятия, включително за отдаване под наем на социално слаби семейства;
 6. обектите на общинската инфраструктура с местно значение, предназначени за административните потребности на общините, както и за здравно, образователно, културно, търговско, битово, спортно или комунално обслужване;
 7. мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на транспортната, енергийната, водоснабдителната, канализационната, съобщителната и инженерно-защитната система, които обслужват само територията на съответната община и не са включени в уставния фонд на търговски дружества.

Придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество е регламентирано със Закона за общинска собственост (ЗОС), приет през 1996 година. Конкретните правомощия  на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници по придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество бяха определени с приемане на Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на община Каспичан, приета на основание чл.8, ал.2 от Закона за общинска собственост (ЗОС),  актуализирана с Решение №563 от Протокол №45/26.07.2018 година на Общински съвет-Каспичан.
Съгласно разпоредбите на закона и наредбата, имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.
Общинската собственост се разделя на публична и частна. 
Имотите публична общинска собственост се групират в три групи:

 • имоти и вещи, определени със закон;
 • имоти, предназначени за изпълнение на функциите на да органите на местното самоуправление и местната администрация;
 • други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от местно значение, определени от общинския съвет;

Публична общинска собственост са:

 • местните пътища, улици, площади, обществени паркинги и зелени площи;
 • сградите с административно, здравно, образователно, културно и спортно предназначение;
 • мрежите и съоръженията от техническата, транспортната съобщителна и инженерно-защитна системи в частта обслужваща територията на съответната община;
 • водни обекти и водностопански съоръжения и системи;
 • общински гори;

Частна общинска собственост са:
     Съгласно чл.3, ал.3 от ЗОС, всички останали движими и недвижими вещи на общината, включително и плодовете от вещите – публична общинска собственост, представляват частна общинска собственост.
Общината се разпорежда с имоти и вещи – частна общинска собственост, чрез различни способи позволени от закона като: продажба, замяна, дарение, делба, възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, апортиране в капитала на търговски дружества, или по друг начин, определен в закон. 
Обектите – публична общинска собственост не могат да се отчуждават и да се придобиват по давност. 
Възможна е  промяна на правния режим на общинската собственост чрез  преобразуването й от обект - публична общинска собственост в обект - частна общинска собственост и обратно.
Имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да задоволяват обществени потребности, след решение на Общинския съвет, се обявяват за частна общинска собственост. 
Имотите публична и частна общинска собственост подлежат на актуване. За тях се съставят актове за публична или частна общинска собственост по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.
След съставянето на всеки акт за общинска собственост, данните и обстоятелствата, констатирани в него, се вписват в зависимост от характера на собствеността в главния регистър за публичната общинска собственост или в главния регистър за частната общинска собственост.
    Регистрите за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях.
За временни постройки, обществени паркинги, зелени площи, местни пътища, улици, площади и други линейни обекти на техническата инфраструктура, които са публична общинска собственост актове не се съставят.
        
    Настоящата Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на община Каспичан обхваща периода 2019 – 2023 година.
Предмет на  стратегията са целите, принципите и приоритетите на придобиване на общинска собственост, както и управлението и разпореждането с всички имоти и вещи общинска собственост на община Каспичан за посочения по-горе период.
Стратегията включва: 

 • основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост;
 • основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;
 • нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване;

Формулирането на стратегията при управлението на всеки вид собственост трябва да се основава на:

 • Идентифициране на обема собственост;
 • Анализ на състоянието към момента, включително:
 • рискове и слаби страни при управлението;
 • плюсове и възможности за развитие на потенциала.
 • Политики и конкретни задачи

Характерът и спецификата на отделните видове собственост предполагат конкретни политики, цели и задачи за всеки от тях, които следва  да бъдат изведени самостоятелно.