Устройствен правилник

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 15.07.2021

ЗАПОВЕД
№ - 25- 737

гр. Каспичан, 23.12.2019г.


На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.17 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.11 от Закона за администрацията, в изпълнение на
Решение № 12 по Протокол № 2 от 18.11.2019г. на Общински съвет Каспичан
 

УТВЪРЖДАВАМ:


1. Устройствен правилник на Общинска администрация Каспичан в съответствие с
одобрена промяна в структурата на общинска администрация с Решение № 12 по
Протокол № 2 от 18.11.2019г. на Общински съвет Каспичан.
2. Отменям действието на Устройствен правилник на Общинска администрация
Каспичан утвърден с моя Заповед № РД -25-184 от 24.04.2017г.
3. Документа да се публикува в сайта на Община Каспичан.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители от общинска
администрация, кметове на кметства и кметски наместници.


Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Христина Йорданова – секретар на
Община Каспичан.

 МИЛЕНА НЕДЕВА /П/
 КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН