Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GQ0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G16
История Характеристики на общината Символи и почетни граждани Населени места Инвестиции Международно сътрудничество Защита при бедствия и аварии Фотогалерия

За Общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.12.2022

Община Каспичан е разположена в централната част на Североизточна България и е включена в териториалните граници на област Шумен.

Карта на област Шумен

Територията на общината е 274,402кв. км. и заема 8% от територията на област Шумен и 1.9 % от територията на Североизточен район (СИР, NUTS 2). Релефът е равнинно-платовиден. Климатът
умерено-континентален.

В средната част на района се откроява Провадийско – Роякското плато /431м./. Северните склонове на платото при селата Мадара и Кюлевча представляват внушителни почти отвесни скални венци. Надморската височина на общинският център е 120 м.

На запад община Каспичан граничи с община Шумен, на север с община Нови пазар, на изток с община Провадия.

Община Каспичан има благоприятно географско положение и представлява важен транспортен възел между Североизточна и Западна България, както и между Северна и Южна България. През общината преминава трасето на автомагистрала „Хемус”, свързваща град Варна с град София, както и ж.п. линията между тези два града. Ж.П. гара Каспичан е разположена на първата ж.п. линия Русе – Варна и е важен комуникативен и транспортен възел в Североизточна България.

Община Каспичан е една от 10-те общини в област Шумен. Тя е на осмо място по територия и на шесто място по население сред общините в областта. В Община Каспичан живее 4,4% от населението на област Шумен (7 976 души към 01.02.2011 г.) и едва 0.83% от населението на СИР. Най-голяма е концентрацията на населението в общините Шумен и Нови пазар – 61% от общия брой жители на областта. Най-малка в областта по територия е община Венец 222,6 кв. км, а по население община Никола Козлево – 6 100 души. Най-голяма по територия и население е община Шумен. 

Средната гъстота на населението в община Каспичан (29,07 души на кв. км. за 2011 г.) е по-ниска от средните стойности за област Шумен (53,26), от средната гъстота за страната (66,35) и за СИР (66,7). По брой населени места (9), Каспичан се нарежда на последно десето място в областта.