Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.06.2021

Ред за достъп до обществена информация:

  • Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление по образец или заявление свободен текст, подадено лично, по пощата или по електронен път, или устно запитване.
  • Заявлението се подава в Центъра за административно обслужване  при работно време от 8:00 ч. до 17:00 ч. и на адрес: 9930, гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 91
  • Заявлението се счита за подадено и в случаите, когато е изпратено по факс, или на обявения електронeн адрес на общината: obshtina@kaspichan.org, както и на създадената платформа за достъп до обществена информация към Министерски съвет. За подаване на заявление по електронен път не се изисква електронен подпис.
  • Място за преглед на документи и информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация: Заседателна зала, намираща се на първи етаж в сградата на Общинска администрация  Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 91  при работно време от 8:00 ч. до 17:00 ч.
  • РАЗХОДИТЕ  ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ВНАСЯТ В КАСАТА НА ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ КЪМ ОБЩИНА КАСПИЧАН ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ ПО СМЕТКАТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, IBAN BG86FINV91508416831071, BIC: FINVBGSF, Код за вид плащане: 44 80 07