Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H07
Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация Вътрешни правила по ЗДОИ Документи за достъп до обществена информация Годишен отчет по ЗДОИ Информация по ЗПКОНПИ Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация Информация, предотвратяваща заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество Опровержение на разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 17.10.2023

Община Каспичан предоставя достъп до обществена информация по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и съобразно Вътрешните правила за достъп до обществена информация на Общинска администрация Каспичан, които определят организацията, условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация, както и повторното използване на информацията от обществен сектор, която се създава и съхранява в Общинска администрация - Каспичан.

Ред за достъп до обествена информация:

  • Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление по образец или заявление свободен текст, подадено лично, по пощата или по електронен път, или устно запитване.
  • Заявлението се подава в Центъра за административно обслужване  при работно време от 8:00 ч. до 17:00 ч. и на адрес: 9930, гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 91
  • Заявлението се счита за подадено и в случаите, когато е изпратено по факс, или на обявения електронeн адрес на общината: obshtina@kaspichan.org, както и на създадената платформа за достъп до обществена информация към Министерски съвет. За подаване на заявление по електронен път не се изисква електронен подпис.
  • Място за преглед на документи и информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация: Заседателна зала, намираща се на първи етаж в сградата на Общинска администрация  Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 91  при работно време от 8:00 ч. до 17:00 ч.