Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 19.07.2021

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Каспичан   и форматите  в които е достъпна

в изпълнение на чл.15а от Закона за достъп до обществена информация

 

№ по ред    КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ     АДРЕС В ИНТЕРНЕТ    ФОРМАТ

1  Описание на правомощията на Кмета на Община Каспичан и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него община https://staging.egov.bg/wps/portal/kaspichan/municipality-kaspichan/administration/mayor/rights HTML

2 Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Кмета и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове https://staging.egov.bg/wps/portal/kaspichan/municipality-kaspichan/administration/mayor/list.released.acts

https://staging.egov.bg/wps/portal/kaspichan/municipality-kaspichan/home/!ut/p/z1/hY_LasMwEEW_JR8QSw7B6Va01CY0VHlAVW3KRFHsofZYyKNA8_UVoXTXZlZzZ-7iHGGFEZbggi0wjgR9zu-2-tC6Vk39IKU-bCu51auVft6Xi1qV4u1ewea3_GOUFOt7hUywiJvHTStsAO7mSOdRmCEROgzQI399whTQdUDCwGlAwonjjT9nx3hBRj_lPboO2buOU_QF0KlI8QhUhB6IkFphronzncZEzg-eeMp29sb369c8HVT225V6v67k8rX8KfwjEAZzfVGNRDWbfQPTZ5Qe/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ HTML

3 Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Каспичан https://staging.egov.bg/wps/portal/kaspichan/municipalitykaspichan/administration/public.registers HTML

4 Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работно време на звеното в общинска администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация https://staging.egov.bg/wps/portal/kaspichan/municipality-kaspichan/contacts/municipality.contacts/municipality.contacts/!ut/p/z1/rVJNc9MwEP0rXHx0V3L9EXNzUkjaIYMbt8TWJSMrqiOwZSdRGvIvygyHDgMMcGCGE39FPwm5cOCjcdsZ9iSt3q7evn1AIAUi6aUoqBK1pKW5Z8SfxfEwGg17COGB30encRD0-_jYGXgBTP8EjI7OIgOY4Dg58ZH7HAP5_Tk-O_Vv6uOnCXYcH_-qR3siQver30PQjb0H1v8LIN3zvwACpGFiDhkKPBaEYWhjnB_aLvdcO8zx3J4zl1OP5xchc1o0k6pRC8hYLRWXykJrobiF2itlam2haiMFEw0thdod3JHuFqBlSLr1nbaU9ksw9NHfgFt2fNcnmSEZ7FV5jCCB7EkfsuNJvVwXcAKkKOv8p_8WSjWPLWSh7XZ7IPLKjF5ZqKzVxmiy5nTFFkCWG77aQao_6jf6m77WH_Rn_U5fPdJX-q1-f5O4Nqkv-pPJfDXn7_duXdaMlhxSLrvHSCIfppeCb-Fc1qvKkE8e6I0Raifv3qZh7azGg3FhOlO1sIW8qCG93RoGK14ulyQynmu99lpB-n9M11TnJqre4c5-Nemh2Vh5uVdUs6NnfPoDqjG5hA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fcontent%2Fsite%2Fcontacts%2Fmunicipality.contacts%2Fmunicipality.contacts HTML

5 Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация на Община Каспичан и Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Община Каспичан https://staging.egov.bg/wps/portal/kaspichan/municipality-kaspichan/administration/admin/rules.of.procedures/rules.of.procedures/!ut/p/z1/rVJdb9owFP0re8ljuA4LCewNqApFRQvQjsQvyHGc4C2xQ2LK-i-mSZP2oe7zD_knzbA-bCvQVup9sHztc-1zzz2AIQQsyBXPiOJSkNzkEfYWQTDoDgdthJy-10OTwPd7Pees6Y5cmP8LGJ5cdA1g6gSzkYfclw7gv6-Di4m3qw9OZ06z6Tm39ehAdNHD6g8RPPcfWX8XgI_3_wow4JLyBCK3nbTc1KM2SlvEdjtJbMeEMruTJnEnJUnMUGeLpkKVagkRlUIxoSxUc8UsRJKCC16raqf9bW6hap2zuiHTRllJypJ1xeq9h_coYaji40LPt9wOazHw0P-APcO-75PIkPQPyj1GMIPotAfR2VSu6gxGgLNcxn-MuFSqfGEhC202mwaPiwaVhYVyqdZGkZqRii4Br9asuoZQ_9I_9E_9XX_Vn3a79_qDvnmmv5mjdyb5qL_oG7N-fvDDuaQkZxAycbyJ_sSH-RVnG7gUsioM9dkjLTJE276Pz9Kwblbj_jgzLxO1tLlIJYT7bGGQ_PVqhbvGeFvDvVUQPrHzyuLSRNF-fm2_mbbRYqxacSsrFifnbP4bGf_WcA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fcontent%2Fsite%2Fadministration%2Fadmin%2Frules.of.procedures%2Frules.of.procedures  https://staging.egov.bg/wps/portal/kaspichan/municipality-kaspichan/administration/internal.regulations HTML

6 Стратегии, планове, програми и отчети за дейността https://staging.egov.bg/wps/portal/kaspichan/municipality-kaspichan/administration/strategic.documentation HTML

7 Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси https://staging.egov.bg/wps/portal/kaspichan/municipality-kaspichan/administration/activities/budget.and.financial.reports HTML

8 Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки https://kaspichan.nit.bg/ HTML

9 Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта https://staging.egov.bg/wps/portal/kaspichan/municipality-kaspichan/administration/normative.acts.projects HTML

10 Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството https://staging.egov.bg/wps/portal/kaspichan/municipality-kaspichan/home HTML

11 Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41 и форматите, в които се поддържа информацията https://staging.egov.bg/wps/portal/kaspichan/municipality-kaspichan/home/info.access/info.access/!ut/p/z1/lZHRToMwFIafxYtd4jkFBtzCVHAJkbnNQW9MB2VUpbDRbO7tLYsXotnMetHkJN_58_crUEiBSrYXG6ZEI9mHnjPqvCZJ6Eehh0gmToCzxHWDgDya0ZjAaggki5lzApKHOTFDnwC9vP8CFGibiwKyMSPoFGtuYGE7hu0hMxh6tlFi7qJNzIJzq6dzqVpVQZY3UnGpRtgJxUdYNbW-hSybW5bnvOsGw--if5v0RfHM8VHv0-FboruFrxOeSTKfOmg_kW_gQkamO7jnZEXowmov-AGWstnVWv78SjcRwvQ_3_pDzV08iTc6manK6BVB-lOUJsTbdkt9bbo3_KkgvU51Wy9rzzoa72V8b9l0fTz4N19FrBFF/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fcontent%2Fsite%2Fhome%2Finfo.access%2Finfo.access HTML

12 Обявления за конкурси за държавни служители https://staging.egov.bg/wps/portal/kaspichan/municipalitykaspichan/actual/careers/careers.anouncements.gov.employees HTML

13 Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество https://staging.egov.bg/wps/portal/kaspichan/municipality-kaspichan/administration/admin/admin.zpkonpi.declarations HTML

14 Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му https://staging.egov.bg/wps/portal/kaspichan/municipality-kaspichan/home/info.access/categories.info-list.municipality.activity HTML

15 Административни услуги https://staging.egov.bg/wps/portal/kaspichan/municipality-kaspichan/administrative-services/admin-services HTML

16 Учебни и детски заведения https://staging.egov.bg/wps/portal/kaspichan/municipality-kaspichan/administration/activities/humanitarian HTML

17 Регистър на общинската собственост и на разпоредителните сделки https://staging.egov.bg/wps/portal/kaspichan/municipalitykaspichan/administrative-services/admin-services HTML

18 Регистър на концесиите https://staging.egov.bg/wps/portal/kaspichan/municipality-kaspichan/administration/public.registers HTML

19 Проекти на Община Каспичан https://staging.egov.bg/wps/portal/kaspichan/municipality-kaspichan/administration/projects HTML

20 Портал за отворени данни https://data.egov.bg/organisation/profile/bb53957e-42ac-498a-b53f-fa5a89a57d80 HTML