Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H07

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 21.07.2021

Община Каспичан предоставя достъп до обществена информация по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и съобразно Вътрешните правила за достъп до обществена информация на Общинска администрация Каспичан, които определят организацията, условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация, както и повторното използване на информацията от обществен сектор, която се създава и съхранява в Общинска администрация - Каспичан.

Ред за достъп до обествена информация:

  • Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление по образец или заявление свободен текст, подадено лично, по пощата или по електронен път, или устно запитване.
  • Заявлението се подава в Центъра за административно обслужване  при работно време от 8:00 ч. до 17:00 ч. и на адрес: 9930, гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 91
  • Заявлението се счита за подадено и в случаите, когато е изпратено по факс, или на обявения електронeн адрес на общината: obshtina@kaspichan.org, както и на създадената платформа за достъп до обществена информация към Министерски съвет. За подаване на заявление по електронен път не се изисква електронен подпис.
  • Място за преглед на документи и информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация: Заседателна зала, намираща се на първи етаж в сградата на Общинска администрация  Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 91  при работно време от 8:00 ч. до 17:00 ч.