Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K30
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121A6

Контрол по строителството

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.06.2021

Контрол на строителството:
1.    Обработва внесените инвестиционни проекти  за съгласуване и одобряване от главния архитект на общината, за промяна в одобрените проекти в обхвата на съществените изисквания към строежите и вписва забележка към издаденото разрешение за строеж от главния архитект на общината;
2.    Подготвя разрешения за строеж и актове за узаконяване или „откази" да бъдат издадени такива;
3.    Извършва обявяване на издадените актове на заинтересованите лица и РДНСК. 
4.    Разглежда жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица, извършва на огледи и се произнася по тях съобразно действащата нормативна уредба;
5.    Проверява и заверява екзекутивна документация за строежите, разрешени от главния архитект на общината;
6.    Отговаря за издаване на удостоверения и факти и обстоятелства по закона за устройство на територията;
7.    Организира и участва в общински експертен съвет за  инфраструктурни проекти и изготвя протоколи с решенията на съвета;
8.    Участва в държавни приемателни комисии за инфраструктурни проекти на територията на общината;
9.    Води регистри свързани с функциите на отдела.
10.    Участва в екипи за управление изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани по оперативни програми;
11.    Организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината;
12.    Осигурява необходимата съгласуваност при полагане и изграждане на отделните подземни улични мрежи и съоръжения и координират подземното с надземното улично строителство.
13.    Изготвя ежегоден доклад за изпълнението на общия устройствен план на общината;
14.    Извършване контрол за състоянието на строежите в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията или по премахването им;
15.    Заверява заповедни книги,  поддържа регистри, поддържа архив;
16.    Координиране и контролиране дейността по изпълнение на функциите по Закона за устройство на територията, съвместно с главния архитект;
17.    Обработване постъпилите искания и осъществяване на административно и техническо обслужване на физически и юридически лица и изготвяне на отговори на запитвания на граждани, фирми;
18.    Откриването на строителни площадки и определянето на строителни линии и нива при спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията;
19.    Упражняване строителен контрол по прилагането на подробните устройствени планове, както и за предотвратяване и недопускане на нарушения в строителството и констатиране нарушенията при изпълнение на строителните работи.