Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O30
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C07

Европейски модел за качество CAF

Дата на публикуване: 15.10.2021
Последна актуализация: 02.10.2023

Общинска администрация - Каспичан е една от 46-те целеви администрации  за  внедряване на нов модел за управление на качеството по проект "Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите".

С оглед осигуряване на висок обществен резултат чрез непрекъснато подобрение на управлението и качеството на административната дейност в съответствие с принципите за цялостно управление на качеството (TQM) в публичния сектор и най-добрите европейски практики, и в изпълнение на Споразумение за сътрудничество с Института по публична администрация при реализация на Проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2021, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и в съответствие изискванията на Закона за администрацията Общинска администрация – Каспичан стартира внедряването на   модела „Обща рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework).

Цел на проекта е въвеждане на културата на „съвършенство“ и принципите на цялостно управление на качеството в публичния сектор, посредством изграждане и развитие на капацитета на държавните служители, чрез внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация. Наред с това, проектът цели и повишаване на информираността относно ползите по европейския модел, както и прилаганe на Националните правила за външна обратна връзка.

Какво е CAF?

CAF е европейски инструмент за управление на качеството, разработен от публичния сектор и пригоден за него. Основната му цел е подобряване на качеството на управление и работа в публичната администрация. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване. Моделът CAF има общо 9 критерия и 28 подкритерия, определящи основните въпроси, които трябва да се вземат предвид при оценяване на дадена организация.

Стартиране на модела CAF в Общинска администрация - Каспичан.

Въвеждането на модела CAF в Общинска администрация - Каспичан обединява усилията на ръководството и служителите. Сформиран е екип от 7 служителя, в който са включени ръководни служители и експерти от различни структурни звена, за да може чрез изследване да се обхване цялостно дейността на Общинска администрация - Каспичан, да се изготви доклад за самооценка и план за подобрение.

Повече информация за проекта е публикувана на страницата на ИПА https://www.ipa.government.bg/bg/caf/proekt-vvezhdane-na-caf-v-blgarskata-administraciya-2019-2021/proekt-vvezhdane-na-caf-v

 


Специализирано обучение за внедряване на нов модел за управление на качеството

Подобряване управлението на публичните организации чрез Европейския модел за качество CAF

Bъвeждaнe нa Oбщaтa paмĸa зa oцeнĸa CAF в бългapcĸaтa aдминиcтpaция

Второ Специализирано обучение за внедряване на нов модел за управление на качеството

План за подобрение на Община Каспичан за периода 2022г. - 2024г.

Комуникационен план за „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в Общинска администрация – Каспичан“

Община Каспичан е удостоена с етикет "Ефективен CAF потребител"