Z6_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VL93C7
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VL9320

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 28.03.2022
Последна актуализация: 28.03.2022

Методология за наблюдение и проверки на достъпността

на съдържанието на Интернет страниците и мобилните приложения 

Приложение №9

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Община Каспичан се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.).

Настоящата декларация за достъпност се отнася до уебсайт.

Адрес: https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/home

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

I Статус на съответствие: частично съответства на изискванията на посочения стандарт.

II Недостъпно съдържание:

Описание и посочване на несъответствието: Възможности за избор:
Алтернативно представяне на записаните аудио материали Изискване: 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се публикуват записи на аудио материали.
Аудио представяне на видео съдържанието Изискване: 9.1.2.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Наличните видеоклипове са записи от интервюта с интегрирано аудио.
Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо Изискване: 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма живо видео излъчване.
Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието. Изискване: 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Наличните видеоклипове са записи от интервюта, поради което не е необходимо.
Адаптивност: Създаване на съдържание, което може да бъде представено по различни начини (опростено оформление) без загуба на информация или структура. Изискване: 9.1.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Частично
Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука. Изискване: 9.1.4.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма аудио което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично
Да не се представя текст във вид на изображение. Изискване: 9.1.4.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Частично осигурено, с изключение на банерите на сайта.
Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя. Изискване: 9.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не са заложени времеви ограничения
Пауза, Стоп, Скриване: за всяка движеща, мигаща и превъртаща се информация има механизъм за потребителя – пауза, спиране или скриване. Изискване: 9.2.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Не е осигурено.
Ако уеб страница включва изпълнение на действия в стъпки, чиято последователност влияе на смисъла и функционалността, навигационните компоненти са подредени в последователност, която запазва смисъла и функционалността на сайта. Изискване: 9.2.4.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма съдържание, изискващо действия в последователни стъпки
Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение. Изискване: 9.2.5.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използва многоточков курсор.
Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане. Изискване: 9.2.5.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използват функционалности управлявани от движението на устройството или потребителя.
Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен. Изискване: 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма страници със смесено съдържание на различни езици
Ако бъде установено несъответствие в данни въведени от потребителя и е възможно да се отправят предложения за корекция, то предложенията се предоставят на потребителите, освен ако това не застрашава сигурността или е в разрез с предназначението на въведената информация. Изискване: 9.3.3.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма установени такива случаи
Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови трансакции, промяна в състоянието на потребителски данни съхранявани в масиви от данни или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните:
- Действието на въвеждане на данни е обратимо.
- Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира.
- Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването. 

Изискване: 9.3.3.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се въвежда информация от потребителя, освен анкета за удовлетвореността на потребителите

Предоставяне на надписи за цялото предварително записано аудио и видео съдържание в синхронизиран носител. Изискване: 9.1.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Частично е осигурено – видеата от събранията  се публикуват и като текст.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 16.03.2022г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 16.03.2022г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилно приложение: 16.03.2022г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, направена от лицето по чл.1, ал.1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение.

Обратна информация и данни за контакт

Адрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт    https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/home

Връзка към форма за заявление за обратна връзка: https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/contacts/form.of.contact

Данни за контакт с длъжностно лице, отговарящо за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна връзка: Доротея Георгиева, главен специалист "Електронно управление", телефон: +359 896 792 829, email: its@kaspichan.org

Процедура по прилагане:

На основание чл. 58г. от ЗЕУ се посочват процедурата и сроковете, в които се разглеждат сигнали на граждани и организации за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страница или мобилно приложение.

В случай, че Община Каспичан

1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок  или

2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.

гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

Данни за контакт с длъжностно(-и) лице(-а), отговарящо(-и) за достъпността и обработването на жалбите в Държавна агенция "Електронно управление"

Жалбите могат да се подават по следните начини:

  • на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на Интернет страници“;
  • чрез деловодството на Държавна агенция "Електронно управление " на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;

чрез пощенска услуга на хартиен носител на  адреса на Държавна агенция "Електронно управление "   - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Община Каспичан се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта, който поддържа. 

През 2021г. Община Каспичан предприе необходимите действия за изграждане и поддържане на федериран портал - уебсайт, управляван и поддържан в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция "Електронно управление " . Порталната платформа представлява облачно решение за изграждане на портални сайтове в рамките на една инфраструктура чрез шаблон, който е разработен по всички изисквания на Директива /ЕС/2016/2102 от 26.10.2016г., относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения. Порталната платформа се поддържа от екипите на Държавна агенция "Електронно управление " , а съдържанието на федерирания портал от администрацията.

Ако срещате затруднения, докато работите с https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/home или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема на адрес: https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/contacts/form.of.contact

Община Каспичан се ангажира да осигури постоянно ниво на достъпност на публикуваната информация.

Дата на публикуване на уебсайта: 16.03.2022г.

Дата на последна актуализация на уебсайта вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание: 16.03.2022г.