Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.11.2023

Център за административно обслужване

Адрес: Община Каспичан, гр. Каспичан, п.к. 9930, ул. "Мадарски конник" 91

Е-адрес: http://www.kaspichan.org

имейл: auslugi@kaspichan.org

телефон: 05351 / 74-28

факс: 05351 / 74-70

Работно време: от 08:00 до 17:00 часа без прекъсване

УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАСПИЧАН

 

длъжност Име телефон етаж, стая
РЪКОВОДСТВО
Кмет на Община Златин Ценков 05351 / 74-74, 0887099233 Етаж ІІ, стая № 201
Заместник кмет Жечка Недялкова 05351 / 74-31 Етаж ІІ, стая № 204
Секретар на Община Христина Йорданова 05351 / 74-30, 0889 203500 Етаж ІІІ, стая № 304
Главен архитект Дияна Стефанова 05351 / 74-16, 0885 676868 Етаж ІІІ, стая № 303
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ”
Директор на Дирекция „ОА” Диян Делев 05351 / 74-25 Етаж IV, стая № 402
Главен експерт „Човешки ресурси, административно и органицзационно обслужване” Станислава Петкова 05351 / 74-40, 0889 745273 Етаж V, стая № 503
Главен експерт „Общинска собственост” Милена Тактакова 05351 / 74-21, 0884 979724 Етаж ІV, стая № 406
Юрисконсулт Радостина Механджийска 05351 / 74-17, 0885 866212 Етаж V, стая № 504
Главен специалист "Административно обслужване" Татяна Тодорова 05351 / 74-28, 0882 433400 Етаж І, ЦАО
Главен специалист „АПОН" Клавдия Жекова 05351 / 74-38, 0887 989850 Етаж І, стая № 104
Главен специалист „АПОН" Татяна Григорова 05351 / 74-28, 0889 795299 Етаж І, ЦАО
Главен специалист "Деловодство и техническо обслужване" Валентина Тракийска  05351 / 74-74, 0882 377074 Етаж ІІ, стая № 201
Главен счетоводител Жанета Панайотова 05351 / 74-26, 0882484838 Етаж ІV, стая № 405
Счетоводител Надя Стоянова 05351 / 74-18, 0885 774424 Етаж ІV, стая № 404
Счетоводител Снежана Димитрова 05351 / 74-18, 0886 686889 Етаж ІV, стая № 404
Старши счетоводител Йонка Георгиева 05351 / 74-27, 0886 727550 Етаж ІV, стая № 403
Счетоводител Светла Йорданова 05351 / 74-23, 0885 866727 Етаж ІV, стая № 401
Специалист "Общинска собственост" Жаклина Симеонова 05351 / 74-21, 0882614627 Етаж ІV, стая № 406
Специалист "Асистентска подкрепа" Пенка Георгиева 05351 / 74-27, 0884575058 Етаж ІV, стая № 403
Счетоводител Веселина Енева 05351 / 74-27 Етаж ІV, стая № 403
ДИРЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
Директор на Дирекция „СА” Славей Славов 05351 / 74-13, 0888 061364 Етаж ІІІ, стая № 306
ОТДЕЛ "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"
Началник отдел "Регионално развитие и хуманитарни дейности" Виолета Троянова 05351 / 74-41, 0886 353568 Етаж V, стая № 501
Главен експерт ”Социални дейности, здравеопазване и проекти” Миглена Трифонова 0882 599025 Етаж І, стая № 103
Младши експерт "Образование, култура и спорт" Даниела Станчева 05351 / 74-19, 0884 899508 Етаж ІV, стая № 407
Младши експерт ”Национални програми, европейски проекти и мерки за заетост” Боряна Борисова 05351 / 74-32, 0885 595445 Етаж ІІІ, стая № 305
Инспектор ”Туризъм, търговия, младежки дейности и детски политики” Милена Йовева 05351 / 74-19, 0882 484466 Етаж ІV, стая № 407
Главен специалист ”Контрол и организация по национални програми заетост и европейски проекти”   05351 / 74-32, 0886 133835 Етаж ІІІ, стая № 305
ОТДЕЛ”МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”
Началник отдел Валери Камбуров 0889 757515 Етаж І, стая № 102
Инспектор ”Местни данъци и такси” Мирослава Рашидова 05351 / 74-29, 0889 992447 Етаж І, стая № 101
Главен специалист ”Местни данъци и такси” Кристина Тодорова 05351 / 74-28 Етаж І, ЦАО
Главен специалист ”Местни данъци и такси” Женя Тодорова 05351 / 74-28 Етаж І, ЦАО
ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО”
Началник отдел инж. Женя Радева 05351 / 74-22, 0888 828993 Етаж ІІІ, стая № 301
Главен специалист „ТСУ, пожарна безопасност и защита на населението”   05351 / 74-16,  Етаж ІІІ, стая № 303
Главен специалист „ТСУ” Лиляна Любомирова 05351 / 74-16, 0887 274065 Етаж ІІІ, стая № 303
Главен специалист „ТСУ” инж. Ивалина Лазарова 05351 / 74-16 Етаж ІІІ, стая № 303
Младши експерт "Околна среда" Марина Атанасова 05351 / 74-27 Етаж ІV, стая № 406
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Председател на Общински съвет Десислава Вълчева 05351 / 74–14, 0889298356 Етаж ІІ, стая № 202
Главен специалист ОбС Йорданка Янкова 05351 / 74–15 Етаж ІІ, стая № 203
ДРУГИ ТЕЛЕФОНИ  В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Пропуск   05351 / 74–33 Партер
Дежурен по  Общински съвет по сигурността   05351 / 74–83 Етаж І
Старши експерт - офис за военен отчет Христо Христов 05351 / 74–37 Етаж І