Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C81
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S86

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.05.2024

Административни услуги "Избори"

3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия 

3305 Вписване в избирателния списък

3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

3307 Изключване от списъка на заличените лица

Административни услуги "Зелена система"

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Административни услуги "Кадастър"

2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Административни услуги "Контрол по строителството"

2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Административни услуги "Местни данъци и такси"

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Административни услуги Нотариална дейност

2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2016 Издаване на удостоверение за наследници

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2033 Възстановяване или промяна на име

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

2053 Припознаване на дете

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Административни услуги "Реклама"

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Административни услуги "Социални дейности"

2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

Административни услуги "Транспорт"

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2047 Категоризация на места за настаняване

2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

3205 Издаване на разрешение за ползване на място публична общинска собственост за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез поставяне на съоръжения и елементи

Административно-технически услуги Общинска собственост

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

2059 Издаване на заповед за изземване на имот

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

Административно-технически услуги Устройство на територията

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2023 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2083 Издаване на виза за проектиране

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

2112 Издаване на разрешение за строеж

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2115 Одобряване изменението на кадастрален план

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

2117 Одобряване на подробен устройствен план

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2518 Изменение на план на новообразувани имоти

3179 Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи

Правни и административно-технически услуги

2133 Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход УП-3

2134 Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход УП-2

2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Други услуги предоставяни от Община Каспичан

Това са услуги, които не са приети със закон, но са приети с Решение №116  по Протокол №3 на Общински съвет - Каспичан.

Административно-технически услуги Устройство на територията

Декларация - съгласие - граница

1995 Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

2026 Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

2042 Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства

2096 Заявление за освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

2399 Заявление за презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

5036 Заявление за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите

5037 Заявление за проверка при незаконно строителство

5038 Заявление за повторно разглеждане на инвестиционен проект след отказ за съгласуване и одобряване

5039 Уведомление за заверена заповедна книга на строеж

5118 Издаване на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение

5121 Заявление за повторно разглеждане на документация за регистриране и въвеждане на строежите в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория, след отстраняване на забележки към първоначално внесените документи

5128 Заявление за издаване на документи по ЗУТ и подзаконовите му актове

5129 Заявление за издаване на удостоверение и заверени копия от досието на отчужден имот

5130 Жалба по междусъседски спорове

5131 Заявление за разглеждане и съгласуване на проекти за организация на движението

5133 Заявление за заверяване на данъчна декларация

Административни услуги "Местни данъци и такси"

2125 Искане на административна услуга за местни данъци и такси

2403 Издаване на данъчна оценка за земеделска земя

2410 Такса за издаване на преписи от документи

2411 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл. 129, ал. 1 от ДОПК

2412 Издаване на дубликат от квитанция за платени данъци и такси

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

2074 Адресна карта за настоящ адрес

2077 Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

2129 Заявление за постоянен адрес

3021 Заявление за издаване на заверени преписи от документи

3022 Други видове удостоверения по искане на гражданите

3026 Искане на удостоверение за приемно семейство 

3027 Заявление за признаване на чуждестранни актове по чл.118-119 от Кодекса за международно частно право

3028 Искане на удостоверение за верен ЕГН

3029 Заявление за присвояване на ЕГН

3030 Заявление за издаване на удостоверение по чл.40,т.2 от ПП на ЗЧРБ

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

2048  Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

2029 Заявление за регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

6001 Експертно становище във връзка с премахване на трайна растителност в имоти на граждани или общински терени

7010 Регистрация на домашни кучета

Административни услуги "Кадастър"

5040 Издаване на скица на поземлен имот в урбанизирана територия

5041 Издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия

5042 Издаване на скица на сграда

5043 Издаване на схема на самостоятелен обект в сграда

5044 Издаване на удостоверение за наличие или липса на данни в кадастралната карта и кадастралните регистри

5045 Приемане на заявление за изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти

Правни и административно-технически услуги