Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект „Обновяване на зона за отдих в местност „Кирека“"

Дата на публикуване: 04.11.2021
Последна актуализация: 02.10.2023

Основни акценти на проекта са: обновяване на местата за отдих и туризъм, които включват нови пейки с маси за по осем и десет души, беседки с маси и пейки, огнища и обособяване на зона за информация и знания, в която ще се поставят табели с информация за културно-историческото наследство на региона, богатството на животинските и растителните видове. Обособява се импровизирана класна стая на открито, като вместо пейки се поставят дървени пънчета за децата.

ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ:

„ОБНОВЯВАНЕ НА  ЗОНА ЗА ОТДИХ В МЕСТНОСТ „КИРЕКА“”

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е СЪЗДАВАНЕТО НА ЗАВЪРШЕНА СРЕДА ЗА ОТДИХ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ НА ОТКРИТО.

Основни акценти на проекта са: обновяване на местата за отдих и туризъм, които включват нови пейки с маси за по осем и десет души, беседки с маси и пейки, огнища и обособяване на зона за информация и знания, в която ще се поставят табели с информация за културно-историческото наследство на региона, богатството на животинските и растителните видове. Обособява се импровизирана класна стая на открито, като вместо пейки се поставят дървени пънчета за децата.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № BG06RDNP001-19.283-0001-C01 ОТ 13.08.2020 ГОД. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014- 2020 Г. ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Обща стойност: 50 400.00 лв.                                                                                                                                                  Бенефициент: Община Каспичан

от които 45 360.00 лв. европейски средства                                                                                                                       Начало: 13.08.2020 г.

и 5 040.00 лв. национално съфинансиране.                                                                                                                       Край: 13.08.2022 г.