Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8009BF20QB268PM1HEJ5

Национален план за възстановяване и устойчивост

Дата на публикуване: 08.03.2023
Последна актуализация: 19.05.2023

 

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

 

Община Каспичан ще  предостави средства на сдруженията на собствениците за собствениците на сгради в режим на етажна собственост на територията на община Каспичан  за енергийно обследване, съставяне на технически паспорт и заснемане на сградата при следните условия:

1.Създадено е  сдружение на собствениците, с предмет: за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел основен ремонт и/или основно обновяване на сгради в режим на етажна собственост;

2. Сдружението е регистрирано в Агенция по вписванията;

3. Сдружението е сключило договор за енергийно обследване и технически паспорт;

4. Подадено е заявление към Община Каспичан за отпускане на средства.

Тук можете да видите  условията и необходимите документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към Националния план за възстановяване и устойчивост


Подробна информация във връзка с Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I


Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост


 

 


Насоки за кандидатстване

Етап I – Създаване на Сдружение на собствениците
Приложение 1 Покана за свикване на общо събрание учредване на сдружение на собствениците
Приложение 2 Протокол от залепване на поканата учредване на сдружение на собствениците
Приложение 3 Протокол от общо събрание за учредяване на сдружение на собствениците

Приложение 4 Споразумение за създаване на сдружение на собствениците

 

Етап II – Степен на проектна готовност
1. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.
2. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

 

Етап III – Документи за провеждане на общо събрание на Сдружение на собствениците
Приложение 5 Справка за собствениците на самостоятелни обекти
Приложение 6 Покана за свикване на общо събрание на сдружение на собствениците
Приложение 7 Протокол от залепване на поканата за общо събрание на сдружение на собствениците
Приложение 8 Протокол от общо събрание на сдружение на собствениците

Приложение 9 Декларация – нечлен на сдружение на собствениците

 

Етап IV – Документи за провеждане на общо събрание на Етажна собственост
Приложение 10 Покана за свикване на общо събрание на собствениците (Етажна собственост)
Приложение 11 Протокол от залепване на поканата за общо събрание на собствениците (Етажна собственост)Приложение 12 Протокол от общо събрание на собствениците (Етажна собственост)


С пълния текст на Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. можете да се запознаете на: https://dv.parliament.bg/