Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR7

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 21.07.2021

Организацията, дейността и състава   на постоянните комисии в Общински съвет Каспичан са регламентирани  в глава V от  Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет Каспичан, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.