Анкетна карта за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в общинска администрация Каспичан

Вие сте ?
РАБОТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ...
ВЪЗРАСТ, ОБРАЗОВАНИЕ ...
1. В рамките на законовия срок ли беше извършена желаната от вас административна услуга?
2. Обслужващият персонал беше ли компетентен?
3. Обслужването беше ли любезно?
4. Доволен ли сте от достъпа до услугата?
5. Помагат ли ви служителите при попълването и подаването на документи?
6. Били ли сте свидетел на корупционна проява от страна на служител в местната администрация?
7. Одобрявате ли предоставянето на административни услуги по електронен път?
8. Бихте ли се възползвали от възможността част от административните услуги да ви бъдат предоставени по електронен път?
9. Цената на услугата достъпна ли е за вас?
10.Налага ли ви се често да използвате услугите на общинската администрация?
Има ли нещо в работата на общинската администрация при предоставяне на административни услуги ,което не одобрявате ?Моля посочете:
Какви препоръки бихте отправили в общинската администрация за подобряване начина на предоставяне на административните услуги?