Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18A4

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в Общинска администрация – Каспичан

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в Общинска администрация – Каспичан
Колко често заявявате административни услуги, предоставяни от Община Каспичан?
Разбираемо ли са описани процедурите за предоставяне на административни услуги?
Информацията, която получих е:
/моля уточнете/
Как оценявате точността и пълнотата на информацията за предоставяне на административни услуги?
Как оценявате качеството на обслужване от страна на служителите в Центъра за административно обслужване на Община Каспичан?
Смятате ли, че административното обслужване в Община Каспичан се подобрява?
Възползвали ли сте се от предлаганите електронни услуги на Община Каспичан?
Одобрявате ли този начин на заявяване на услуги?
Как бихте оценили удовлетвореността си от предоставянето на административните услуги?
Има ли нещо в работата на Общинска администрация Каспичан при предоставяне на административни услуги, което не одобряване? Моля посочете:
Какви препоръки бихте отправили към Общинска администрация Каспичан за подобряване начина на предоставяне на административните услуги?