Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GE7

Мисия и визия

Дата на публикуване: 15.10.2021
Последна актуализация: 21.10.2021

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ :

Визията за развитие на  Община Каспичан  представлява желаното и постижимо състояние насочено към  превръщането и в привлекателно място за живеене с висок жизнен стандарт, развит туристически и културен център, с конкурентноспособна промишленост и биологично селско стопанство.

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ:

  1. Икономически растеж и повишена конкурентоспособност на местната икономика.

Местната икономика следва да е в състояние да осигури растеж, заетост и условия за подобрено качество на живот, на база специфичните характеристики на приоритетните зони в Община Каспичан. Първият приоритет е насочен към създаването нови и развитието на съществуващите малки и средни предприятия в сферите на леката промишленост, селското стопанство, услугите и туризма. Стремежът е да се развие икономиката и да се повиши конкурентоспособността й. Повишаване на енергийната ефективност на икономиката. Акцента ще бъде върху вече утвърдилите се водещи икономически сектори за общината, като се работи в посока привличането на нови инвестиции. Изграждане на нови и надграждане на съществуващи нови туристически комплекси, атракции и увеличаване на легловата база за задържане на туристическия поток на територията на общината за по-дълъг период.

  1. Повишаване качеството и стандарт на живот.

Акцентът е към подобряване на човешкия ресурс и подобряването на социалните услуги. Повишаването на заетостта, доходите и жизнения стандарт са производни и следствие от повишаването на образованието и квалификацията на населението, съобразно нуждата от квалифицирани кадри от местните предприятия. Мерките за постигането на приоритета ще  бъдат насочени и към развитието на съществуващите и създаване на нови социални услуги за населението както и повишаване на качеството на публичните услуги. Намаляване на демографския спад и развитие на човешките ресурси със специална грижа към младите хора, чрез ограничаване дела на ранно напусналите училище, увеличаване броя на младежите с висше образование и задържането им за живот и работа в общината.

  1. Подобряване състоянието на техническата и социална инфраструктура.

Приоритетът е свързан с териториалните измерения на общоевропейската политика за сближаване и в изпълнение на нейната Специфична политика 5: „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи”.

Преодоляването на териториални неравенства в общината ще се постигне чрез подобряване на транспортната и комуникационна свързаност, което ще улеснява достъпа до публични услуги.