Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.06.2021

Достъпът до обществена информация е безплатен. При предоставяне на информация за повторно използване, заявителят заплаща такса, съгласно тарифа, приета от Министерския съвет. Заявителят заплаща разходите по предоставяне на обществена информация по нормативи, определени от министъра на финансите.

 

Министерство на финансите

Заповед № ЗМФ - 1472 от 29 ноември 2011г.

Обн. Държавен вестник, брой 98 от 13 декември 2011г.

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация нареждам:

Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:

1. дискета - 1 брой - 0,50 лв;

2. CD - 1 брой - 0,50 лв;

4. разпечатване - 1 стр. (А4) - 0,12 лв;

5. ксерокопие - 1 стр. (А4) - 0,09 лв;

6. факс - 1 стр. (А4) - 0,60 лв;

7. видеокасета - 1 брой - 3,25 лв;

8. аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв;

9. писмена справка - 1 стр. (А4) - 1,59 лв;

Стойностите не включват ДДС.

Отменям Заповед №10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г. (ДВ, бр.7 от 2001 г.)

Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012г.

Министър: С.Дянков