Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12156
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H45

Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2022

Достъпът до обществена информация е безплатен. При предоставяне на информация за повторно използване, заявителят заплаща такса, съгласно тарифа, приета от Министерския съвет. Заявителят заплаща разходите по предоставяне на обществена информация по нормативи, определени от министъра на финансите.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г.

за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Член единствен. С тази наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

Приложение към член единствен

Вид на носителя Количество Норматив за разход
1 Хартия А4 1 лист 0,01 лв.
2 Хартия А3 1 лист 0,02 лв.
3 Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв.
4 Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
5 CD диск 700 MB 1 бр. 0,26 лв.
6 DVD диск 4,7 MB 1 бр. 0,30 лв.
7 DVD диск 8,5 MB 1 бр. 0,67 лв.
8 USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв.
9 USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв.
10 USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
11 USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.

Министър: Асен Василев