Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121P7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO3

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 16.03.2022

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Каспичан   и форматите  в които е достъпна

в изпълнение на чл.15а от Закона за достъп до обществена информация

 

№ по ред    КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ     АДРЕС В ИНТЕРНЕТ    ФОРМАТ

1  Описание на правомощията на Кмета на Община Каспичан и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него община https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/administration/mayor/rights HTML

2 Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Кмета и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/administration/mayor/list.released.acts HTML

3 Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Каспичан https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/administration/admin/info.and.resources.used/info.and.resources.used HTML

4 Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работно време на звеното в общинска администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/contacts/municipality.contacts HTML

5 Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация на Община Каспичан и Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Община Каспичан https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/administration/admin/rules.of.procedures HTML

6 Стратегии, планове, програми и отчети за дейността https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/administration/strategic.documentation HTML

7 Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/administration/activities/budget.and.financial.reports HTML

8 Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки https://kaspichan.nit.bg/ HTML

9 Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/administration/normative.acts.projects HTML

10 Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/home HTML

11 Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41 и форматите, в които се поддържа информацията https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/home/info.access/info.access HTML

12 Обявления за конкурси за държавни служители https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/actual/careers/careers.anouncements.gov.employees HTML

13 Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/administration/admin/admin.zpkonpi.declarations HTML

14 Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/home/info.access/categories.info-list.municipality.activity HTML

15 Административни услуги https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/administrative-services/admin-services HTML

16 Учебни и детски заведения https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/administration/activities/humanitarian HTML

17 Регистър на общинската собственост и на разпоредителните сделки https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/administrative-services/admin-services HTML

18 Регистър на концесиите https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/administration/public.registers HTML

19 Проекти на Община Каспичан https://kaspichan.org/wps/portal/municipality-kaspichan/administration/projects HTML

20 Портал за отворени данни https://data.egov.bg/organisation/profile/bb53957e-42ac-498a-b53f-fa5a89a57d80 HTML