Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HE1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12171

Заповед епизоотична комисия 2019

Дата на публикуване: 27.10.2020
Последна актуализация: 02.10.2023

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Във връзка с получено писмо с вх.№06-00-137 от 30.07.2019 г. от Областния управител на Област Шумен и проведено на 29.07.2019 г. заседание на Централния епизоотичен съвет е взето решение в 20 км. зони около индустриалните ферми да се преустанови отглеждането на свине в обекти тип „заден двор“. Всички населени места от Община Каспичан попадат в 20 км. зона.

Срокът за изпълнение на мярката за доброволно клане на животните от населените места в цяла северна България е 31.07.2019 г.

След изтичане на посочения срок се пристъпва към умъртвяване на животните от Областна дирекция по безопасност на храните – Шумен, съгласно разпоредбите на чл.139а от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Добитото месо от животните отглеждани в тип „заден двор” може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70°С, достигнати във вътрешността на месото, предвид факта, че вирусът на Африканската чума по свинете е изключително устойчив при изсушаване, осоляване, опушване, охлаждане и замразяване на месото.

 

 ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БОЛЕСТТА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

! (АЧС) е вирусно силно опасно и заразно заболяване, с висока заболеваемост и смъртност по свинете (диви и домашни).

! Вирусът на АЧС е силно устойчив в околната среда и в продукти от свинско месо, които не са термично преработени (от 3 до 6 месеца в пресни продукти).
! Няма разработена ваксина и няма ефективно лечение срещу заболяването. Единственият начин за борба с АЧС прилаган в над 23 държави, на 3 континента е хуманно умъртвяване на всички заразени и контактни свине.
! В огнище с констатиран случай на АЧС се взема кръвна проба от всяко съмнително болно, контактно или умряло прасе за установяване на вируса и определяне степента на разпространението му.
! ХОРАТА И ДРУГИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ НЕ БОЛЕДУВАТ!!!
! Вирусът на АЧС се предава лесно и бързо :
- с болни свине и/или свине, които са били в контакт с болни такива;
- с хора, които са били в контакт с болни свине/или потенциално заразени свине;
- със замърсено оборудване, помещения, превозни средства, инструменти, дрехи; опаковки (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано заразено месо;
- с продукти от месо, добито от болни или съмнително болни свине, които термично не са преработени (сурово-сушен и месни продукти (луканки, суджуци, наденици, сланина, маринована сланина, кожи и др.).

 КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕМ ЗА ДА ПРЕДПАЗИМ ЖИВОТНИТЕ СИ:
! Домашните свине да не се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо, включително и с прясна трева и фуражи, които не са съхранявани най-малко 60 дни.
! Домашните свине да се отглеждат по начин, недопускащ контакт с диви свине.
! Потенциално замърсени транспортни средства, оборудване и фуражи не бива да бъдат внасяни в стопанства със свине.
! В стопанства със свине не бива да бъдат допускани хора, които са:
- били в контакт със заразени домашни свине; о били в контакт с диви свине;
- били на местонахождението на огнище на Африканска чума по свинете;
- участвали в ловни излети, дърводобрив и др.

При установявяване или получаване на сигнали за умрели диви или домашни свине да бъде своевременно уведомена съответната ОДБХ, чрез Официалния ветеринарен лекар на Община Каспичан – д-р Севдалин Митев тел. за връзка 0882 469062; или да уведомите Община Каспичан на денонощен дежурен телефон 05351 7484.

ВИДЕО за АЧС 


ЗАПОВЕД

№ РД-25-384

гр.Каспичан, 15.07.2019 год.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.133, ал.2, т.1 от Закона ветеринарномедицинската дейност, във връзка със Заповед №РД-15-85 на Областния управител на Област Шумен, взети решения на Областна епизоотична комисия – Шумен, описани в Протокол №2 от 10.07.2019 г. и Протокол №2 от 15.07.2019 г. на Общинската епизоотична комисия,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Да се извършва засилен ветеринатомедицински контрол в свиневъдните обекти за спазване на мерките за биосигурност и клиничен надзор в тези обекти. При възникване на съмнения да се вземат проби за анализ.

2.Да се ограничи придвижването на свине и продукти, добити от тях.

3.Да не се въвеждат нови свине в животновъдния обект. При въвеждане да се предприемат адекватни превантивни мерки за смекчаване на риска от внасяне на АЧС в животновъдния обект. Да  се въвеждат животни само от проверени животновъдни обекти.

4.Да не се изхвърлят кухненски отпадъци на нерегламентирани места.

5.Да не се хранят животните с животински отпадъци и кухненски отпадъци.

6.Да не се хранят животните с пресни фуражи, добити в заразени райони с вируса на АЧС.

7.Да се информира Българска агенция по безопасност на храните в случай на мъртви и съмнителни за заболяване свине.

8.Диви свине или части от тях, независимо дали са били отстреляни или намерени мъртви, да не се въвеждат в животновъдни обекти/ лични стопанства, в които се отглеждат свине.

9.За намерени трупове на умрели диви свине или части от тях да се информира Българска агенция по безопасност на храните.

10.Да не се извършва продажба на животни на нерегламентирани пазари на територията на община Каспичан.

11.В личните стопанства, в които се отгледжат животни, собствениците следва да регистрират животновъдния обект, съгласно чл.51 и чл.137, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

12.Органите на МВР да оказват съдействие при осъществяване на контрола при транспорт на животните.

13.Кметовете на населени места от Община Каспичан да изготвят ежеседмичен писмен доклад до Кмета на Община Каспичан за реалното състояние на епизоотичната обстановка и изпълнението на набелязаните мерки. Докладът да бъде представян всяка сряда.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Каспичан и се доведе до знанието на цялото население, чрез поставяне на видни места на територията на общината, както и на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

Кмет на Община Каспичан