Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 30.04.2024

В качеството си на администратор на лични данни, Община Каспичан Ви информира за начина, по който обработва Вашите лични данни.

За контакт с Община Каспичан:

гр. Каспичан 9930, ул. "Мадарски конник" № 91
Електронна поща:  obshtina@kaspichan.org
Интернет страница: www.kaspichan.org

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

По всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, можете да се обърнете към определеното от Кмета на Община Каспичан длъжностно лице по защита на данните - Иван Кавръков

телефон: 05351 / 7417, електронен адрес за кореспонденция: yurist@kaspichan.org

Настоящата Политика за защита на личните данни не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, съхраняваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. С тази политика се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от Община Каспичан.

 

Вътрешни правила за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни и видеонаблюдение