Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GM0
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0PLB2
Електронни административни услуги Административни услуги Банкови сметки Център за административно обслужване Проверка на статус на преписка Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2021

Административните услуги, които Община Каспичан извършва, се предоставят от Център за административно обслужване.

Начини на заявяване на услугите               

Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Център за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;

Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;

чрез лицензиран пощенски оператор;

по факс: 05351/ 74 70;

по електронен път 

Начини на получаване на издадените индивидуални административни актове

Лично или  чрез упълномощено лице в Център за услуги и информация на гражданите.

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

>  като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

>  като вътрешна куриерска пратка;

>  като международна препоръчана пощенска пратка;

Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга

Начин на плащане:                                      

На гише „Каса” в Център за услуги и информация на гражданите;

По банкова сметка:

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG86FINV91508416831071

БАНКА: „Първа инвестиционна банка“ АД

С платежна карта чрез терминално устройство ПОС в Център за услуги и информация на гражданите.