Публични регистри

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 12.05.2022

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Регистър военни паметници

Регистър лекарски практики

Регистър на домашните и безстопанствени кучета

Регистър на издадените заповеди за допускане и изработване на ПУП

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект публична общинска собственост

Регистър на измененията на ПУП

Регистър на картите за паркиране

Регистър на културните организации

Регистър на местата за настаняване категоризирани в Община Каспичан

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на озеленените площи

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и стъкло

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на соц. услуги

Регистър на техническите паспорти

Регистър на язовирите

Регистър НКЦ

Регистър план-прием 2020 - 2021 на училищата на територията на Община Каспичан

Регистър спортни клубове

Регистър читалища

Списък на второстепенните разпоредители

Списък на училища, детски градини и ЦПЛР

Регистър на концесиите

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината