Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C11

Публични регистри

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.05.2023

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Регистър военни паметници

Регистър лекарски практики

Регистри за домашните, ловните и безстопанствени кучета на територията на Община Каспичан

Регистър на издадените заповеди за допускане и изработване на ПУП

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект публична общинска собственост

Регистър на измененията на ПУП

Регистър на картите за паркиране

Регистър на културните организации

Регистър на местата за настаняване категоризирани в Община Каспичан

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на озеленените площи

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и стъкло

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на соц. услуги

Регистър на техническите паспорти

Регистър на язовирите

Регистър НКЦ

Регистър план-прием на училищата на територията на Община Каспичан

Регистър спортни клубове

Регистър читалища

Списък на второстепенните разпоредители

Списък на училища, детски градини и ЦПЛР

Регистър на концесиите

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

Регистър на земеделските земи - общинска собственост

 

Регистър на имоти в регулация

 

Регистър на разпоредителните сделки