Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект за "Рехабилитация на улична мрежа и съоръжения на територията на Община Каспичан"

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 27.09.2021

 

Проект „Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях, на територията на община Каспичан“ финансиран по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0030-C01/15.05.2019 г. между община Каспичан и Държавен фонд земеделие по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

 

ЦЕЛ НА ПроектА:  РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА в 5 населени места в община каспичан

резултати: рехабилитирана улична мрежа в община каспичан с обща дължина - 3740 м., разпределена по населени места, както следва:

в гр. Каспичан - ул. "Тракия", ул. "Добруджа", ул. "Симеон Велики" и ул. "Македония", с обща дължина от 1950 м;

в гр. Плиска - ул. "Цар Симеон" и ул. "Гео Милев", с обща дължина от 830 м;

в с. Върбяне - ул. "Хаджи Димитър", с дължина от 280 м;

в с. Златна нива - ул. "Цар Симеон", с дължина от 60 м;

в с. Кюлевча - ул. "Кальосна", с дължина от 620 м.

 

Обща стойност: 1 041 378.13 лв.                                                                                  Бенефициент: Община Каспичан

от които 885 171.40 лв. европейски средства                                                                     Начало: 15.05.2019 г.

и 156 206.73 лв. национално съфинансиране.                                                                    Край: 15.05.2022 г.