Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Каспичан”

Дата на публикуване: 24.02.2023
Последна актуализация: 02.10.2023

 

 

 

 

 

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFRP002-2.002-0111 - С01, Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Каспичан”, съфинансиран от Европейския социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година. 


На 21.02.2023 година, кметът на Община Каспичан Милена Недева подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFRP002-2.002-0111-С01, Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Каспичан”, съфинансиран от Европейския социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 46 027 лева. Продължителността на проекта е 24 месеца, считано от 01.03.2023 г.

Проектното предложение е насочено към укрепване на общинския капацитет и обезпечаване правомощията на Община Каспичан по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за лична помощ чрез оборудване на работно място, наемане, обучение и супервизия на персонала, необходими за изпълнение на задълженията и отговорностите на общината по Закона за личната помощ, Закона за хората с увреждания, както и по Закона за социалните услуги в частта, свързана с насочването за ползване на социални услуги. Целевата група, обхваната от проектното предложение, са служители от институции /организации/ и администрации, ангажирани с политиките с социалната сфера и служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги до 15 заети лица, които чрез включването им в проектните дейности ще повишат компетенциите си, с което ще се осигурява плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ, както и ще се гарантира предоставянето на по-ефективни, ефикасни и качествени услуги за лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината.

Целта на процедурата е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Община Каспичан. Предоставянето на интегрирана подкрепа на общината в изпълнението на правомощията ѝ по Закона за социалните услуги , Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ.          

 Очаквани резултати: осигурена интегрирана подкрепа в изпълнението на правомощията на Община Каспичан по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за лична помощ; плавно и безпроблемно са въведени реформите в областта на социалните услуги и личната помощ; ускорено е предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението; сключен 1 брой трудов договор със служител, осъществяващ дейности в съответствие с новото законодателство в областта на социалните услуги; проведени обучения до 15 служителя; проведени супервизии до 15 служителя; повишени компетенции на служители, осъществяващи дейност в съответствие с новото законодателство в областта на социалните услуги.