Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект „Грижа в дома в Община Каспичан”

Дата на публикуване: 16.03.2023
Последна актуализация: 14.05.2024

   С допълнително споразумение № 01 към договор №BG05SFPR002-2.001-000127-C01  се удължава срока за изпълнение на Проект "Грижа в дома в община Каспичан" с шест месеца,  който се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

    Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Каспичан.

   Дейността е насочена към предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации като в нея са обхванати над 51 лица, представители на целевата група - възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. За представителите на целевите групи е осигурена подкрепа чрез реализиране на следните дейности:

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете.

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост,  заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите;

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

По проекта  са  назначени  12  домашни помощници, които   обслужват над 51 потребители.

Периодът, в който се реализира проекта, след настоящото удължаване на срока е от 13.05.2023 до 13.11.2024 г. – 18 месеца.

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ – 408 774,69 лв.


Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFRP002-2.001-0127 - С01, Проект „Грижа в дома в Община Каспичан”, съфинансиран от Европейския социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година. 


На 09.03.2023 година, кметът на Община Каспичан Милена Недева подписа Договор за предоставяне от Европейския социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2 на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFRP002-2.001-0127-С01, Проект „Грижа в дома в Община Каспичан”, съфинансиран027 година. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 280 229,19 лева. Продължителността на проекта е 13 месеца, считано от 13.04.2023 г.

Проектното предложение е насочено към изграждане на модел за предоставяне на грижи в домашна среда за лица с увреждания и възрасни хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Почасовите мобилни интегрирани здравно-социални услуги, ще се предоставят за период от 12 месеца на общо 51 потребители на база идентифицираните нужди на лицата от целевата група. За предоставяне на мобилните интегрирани здравно-социални услуги ще бъдат наети 7 домашни помощника на 8 часа, 5 домашни помощника на 4 часа, 1 медицински специалист на 4 часа, 1 координатор на 4 часа е 1 шофьор на 4 часа, като всяко лице от целевата група, ще получава почасово здравно-  социална услуга на базата на идентифицираните нужди в резултат от извършена оценка от индивидуалните нужди  в резултат от извършена оценка на индивидуалните потребности и подбор на потребители.

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда. Заложените в проектното предложение дейности са насочени, както към постигане на високо качество на предоставяните на целевата група услуги, така и създаване на добри практики за предоставяне на иновативни здравни и социални услуги под формата на грижа в домашна среда. Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.