Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект „Грижа в дома в Община Каспичан”

Дата на публикуване: 16.03.2023
Последна актуализация: 02.10.2023

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFRP002-2.001-0127 - С01, Проект „Грижа в дома в Община Каспичан”, съфинансиран от Европейския социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година. 


На 09.03.2023 година, кметът на Община Каспичан Милена Недева подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFRP002-2.001-0127-С01, Проект „Грижа в дома в Община Каспичан”, съфинансиран от Европейския социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 280 229,19 лева. Продължителността на проекта е 13 месеца, считано от 13.04.2023 г.

Проектното предложение е насочено към изграждане на модел за предоставяне на грижи в домашна среда за лица с увреждания и възрасни хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Почасовите мобилни интегрирани здравно-социални услуги, ще се предоставят за период от 12 месеца на общо 51 потребители на база идентифицираните нужди на лицата от целевата група. За предоставяне на мобилните интегрирани здравно-социални услуги ще бъдат наети 7 домашни помощника на 8 часа, 5 домашни помощника на 4 часа, 1 медицински специалист на 4 часа, 1 координатор на 4 часа е 1 шофьор на 4 часа, като всяко лице от целевата група, ще получава почасово здравно-  социална услуга на базата на идентифицираните нужди в резултат от извършена оценка от индивидуалните нужди  в резултат от извършена оценка на индивидуалните потребности и подбор на потребители.

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда. Заложените в проектното предложение дейности са насочени, както към постигане на високо качество на предоставяните на целевата група услуги, така и създаване на добри практики за предоставяне на иновативни здравни и социални услуги под формата на грижа в домашна среда. Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.